Ciste Áitiúil Comhpháirtíocht Comhshaoil Chlár 21 2017

 

Feasacht Timpeallachta 

An bhfuil tionscadal nó tionscnamh agat a d'fhéadfadh feasacht a ardú go haitiúil maidir le cúrsaí timpeallachta nó a    d´fhéadfadh cuidiú le do phobal a bheith níos inbhuanaithe?

Má tá, d'fhéadfadh go gcáileofá do chúnamh airgeadais ón gCiste Áitiúil Comhpháirtíocht Comhshaoil Chlár 21 2017

Cuireann an Ciste forbairt inbhuanaithe chun cinn trí chuidiú ar scála beag le tionscadail timpeallachta neamhbhrabúis ar bhonn áitiuil.

An gcáillíonN do Thionscadal?

Ní mór do thionscadail a bheith dírithe ar fheasacht timpeallachta agus ar ghníomhartha atá ag teacht le beartais náisiúnta comhshaoil mar na beartais a bhaineann le dramháil, bithéagsúlacht, caomhnú uisce agus athrú aeráide.

Tá tacaíocht faighte ag réimse leathan tionscadal agus scéimeanna ón gCiste le blianta anuas ina measc gairdíní pobail agus cuibhrinn, scéimeanna múirín, bailliú báistí, tionscadail bhithéagsúlachta, tionscnaimh laghdaithe dramhaíola, tionscnaimh oideachais agus taispeántais timpeallachta. Tá liostaí de thionscadail a fuair maoiniú roimhe seo le feiceáil ar líne ag 

http://dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/environmental-protection-and-awareness/local-agenda-21-partnership-fund/

 Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh díreach tríd d'údarás áitiúil.  Tá tuilleadh eolais, foirmeacha iarratais (i nGaeilge agus i mBéarla) agus sonraí do d'údarás áitiúil le fáil ar líne ag www.fingal.ie

Ní mór iarratais a dhéanamh chuig d'údarás aitiúil tráth nach déanaí ná 5.00pm, Dé hAoine, an 23ú Meitheamh, 2017.


Chun eolas ginearálta a fháil ar an Scéim déan teagmháil leis an Rannóg Bainistíochta Dramhaíola, Comhairle Contae Fhine Gall ag an uimhir Teil.  01-8906721 nó ar ríomhphost chuig [email protected]