Feachtas an Tascfhórsa ar Bruscar Guma 2017

Feachtas an Tascfhórsa ar Bruscar Guma 2017 le seoladh ag Comhairle Contae Fhine Gall

Feachtas an Tascfhórsa ar Bruscar Guma 2017

 

Seolfaidh Comhairle Contae Fhine Gall feachtas oideachais maidir le bruscar guma, i gcomhar leis an Tascfhórsa um Bruscar Guma (GLTF), in Ionad Bhaile Bhlainséir maidin an 19ú Bealtaine. Is é an Leas-Mhéara, an Comhairleoir Eithne Loftus, a dhéanfaidh an seoladh.

Tá ag éirí thar cionn leis an bhfeachtas go dtí seo agus léiríonn torthaí an Chórais Náisiúnta Monatóireachta ar Thruailliú Bruscair go bhfuil laghdú ar an líon daoine a chaitheann guma uathu, ó 26% nuair a cuireadh tús leis an bhfeachtas in 2007, go dtí 11% sna torthaí is deireanaí. 

Seo í an tríú bliain den fheachtas seo, tá sé ann de bharr comhaontú nua idir an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Chomhshaoil, agus Tionscal Bia agus Dí na hÉireann (FDII), atá ag déanamh ionadaíochta ar thionscal an ghuma, chun clár náisiúnta feasachta i dtaobh bruscar guma a mhaoiniú ó 2015-2017.

Seolfaidh gach ceann de na húdaráis áitiúla a bhfeachtais féin sna seachtainí amach romhainn. Is iad na 25 údarás atá ag glacadh páirte ann: Comhairlí Contae agus Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí; Comhairlí Cathrach agus Contae na Gaillimhe; Comhairle Contae an Chláir, Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Comhairle Contae Fhine Gall; Comhairlí Contae Chill Chainnigh, Chiarraí agus Liatroma; Comhairlí Cathrach agus Contae Luimnigh, Comhairlí Contae an Chabháin, an Longfoirt, Laoise, na Mí, Shligigh, Ros Comáin, Thiobraid Árann, Phort Láirge, na hIarmhí, Loch Garman agus Chill Mhantáin.

 

Déan teagmháil leis an Rannóg Bainistíochta Dramhaíola trí ghlaoch ar 01-8906721 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected], le haghaidh tuilleadh eolais.