Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis a bhaineann leis an gComhshaol) 2007 - 2014

Faoi dhlí na hEorpa agus na hÉireann, tá tú i dteideal rochtain a iarraidh ar fhaisnéis áirithe a bhaineann leis an gcomhshaol atá á coimeád ag Comhairle Contae Fhine Gall, faisnéis nach bhfuil teacht éasca uirthi ar aon bhealach eile.

Feidhmíonn na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise (FOI) taobh le taobh le Rialacháin an AIE ionas gur féidir le daoine rochtain a fháil ar fhaisnéis comhshaoil faoin na hachtanna agus na rialacháin.

Más mian leat teacht ar fhaisnéis phearsanta atá á coimeád ag gComhairle faoi reachtaíocht Cosanta Sonraí, féach an t-eolas a bhaineann le Cosaint Sonraí le do thoil.

Catagóirí faisnéise is féidir leat a rochtain

Is éard a chuimsítear i reachtaíocht an AIE ná faisnéis a choimeádtar i bhfoinsí scríofa, amhairc, éisteachta, leictreonacha nó aon ábhar eile a bhaineann le 6 cinn de chatagóirí:

 1. Staid dhúile an chomhshaoil, e.g. aer, uisce, ithir, talamh, tírdhreach, éagsúlacht bhitheolaíoch
 2. Rudaí a d'fhéadfadh cur isteach ar dhúile an chomhshaoil, e.g. fuinneamh, torann, radaíocht, dramhaíl, rudaí eile a scaoiltear amach faoin aer.
 3. Bearta arb é is aidhm leo dúile an chomhshaoil a chosaint, e.g. beartais, reachtaíocht, pleananna, cláir, comhaontuithe timpeallachta
 4. Tuarascálacha ar chur i bhfeidhm reachtaíochta comhshaoil
 5. Anailís agus toimhdí a úsáidtear laistigh de chreat na mbeart arb é is aidhm leo an comhshaol a chosaint
 6. Staid sláinte agus sábháilteachta an duine, an biashlabhra, láithreacha cultúir agus struchtúir thógtha sa mhéid is go bhféadfadh dúile an chomhshaoil cur isteach orthu 

Conas ba cheart dom eolas a iarraidh faoi Rialacháin an AIE?

Chun faisnéis a iarraidh, ní mór duit:

 • D'iarraidh a chur i scríbhinn nó ar ríomhphost agus a rá go soiléir go bhfuil an iarraidh á déanamh faoi Rialacháin an AIE
 • Do chuid sonraí teagmhála a thabhairt
 • Mínigh chomh soiléir agus is féidir an fhaisnéis comhshaoil a theastaíonn uait
 • Abair i d'iarraidh an bhfuil tú ag iarraidh na faisnéise i bhformáid faoi leith 

An féidir linn rochtain ar an bhfaisnéis sin a dhiúltú?

I roinnt cásanna caithfimid diúltú do rochtain ar fhaisnéis a lorgaítear más rud é:

 • Go bhfuil an fhaisnéis pearsanta
 • Go bhfuil an fhaisnéis tugtha uaidh dá dheoin féin ag tríú páirtí
 • Go bhfágfadh nochtadh na faisnéise sin gurb é is dóichí go ndéanfaí dochar don chomhshaol
 • Go bhféadfaí rúndacht na Comhairle a shárú

Faoi Rialacháin an AIE, féadfaimid rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú ar na cúiseanna seo a leanas:

 • Caidreamh idirnáisiúnta, cosaint náisiúnta nó slándáil phoiblí
 • Cúrsa an cheartais
 • Rúndacht tráchtála nó tionsclaíochta
 • Cearta maoine intleachtúla
 • Ábhar atá á thabhairt chun críche
 • Cumarsáid inmheánach le húdaráis phoiblí eile
 • Go gceaptar go bhfuil an iarraidh míréasúnta de bharr mhéid nó réimse na faisnéise atá á lorg nó go bhfuil an iarraidh róghinearálta

An freagra a thugaimid agus do cheart é a achomharc

Caithfidh an Chomhairle d'iarraidh ar fhaisnéis faoi Rialacháin an AIE a fhreagairt laistigh de mhí tar éis di d'iarraidh a fháil.

Mura bhfuil tú sásta lenár bhfreagra nó mura dtabharfaimid freagra ort laistigh de mhí, féadfaidh tú agallamh inmheánach i dtaobh d'iarrata a iarraidh laistigh de mhí tar éis duit an bhunlitir inar cuireadh an cinneadh in iúl a fháil. Caithfimid freagra a thabhairt ar d'achomharc laistigh de mhí tar éis dúinn é a fháil agus glacfaidh oifigeach de chuid na Comhairle an t-athbhreithniú ar láimh, duine nach raibh bainteach leis an mbunchinneadh

Caithfear gach iarratas faoi Rialacháin an AIE agus aon achomhairc ina dhiaidh sin a dhéanamh i scríbhinn nó ar ríomhphost chuig:

Brendan Fleming - Oifigeach um Shaoráil Faisnéise

An Roinn Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais, Comhairle Contae Fhine Gall, An Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath.

Ríomhphost: [email protected] 
Teileafón: 01 890 5162

Achomharc a dhéanamh leis an gCoimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 

Mura bhfuil tú sásta leis an athbhreithniú inmheánach, nó mura bhfreagróidh an Chomhairle d'iarraidh ar an gcinneadh a athbhreithniú, féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfadh an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil athbhreithniú neamhspleách ar an gcinneadh. Féadfaidh tríú páirtithe a gcuireann cinneadh na Comhairle isteach orthu an cinneadh a achomharc freisin.  Caithfear achomhairc scríofa chun an Choimisinéara a chur laistigh de mhí tar éis chinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh, mar aon leis an táille ábhartha, chuig:

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil
18 Sráid Líosain Íochtair, Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost: [email protected]
Teileafón: 01 6395689
Láithreán Gréasáin: www.ocei.ie

Táillí 

Níl aon táille i gceist ar iarratas a dhéanamh faoi Rialacháin an AIE.  Ní féidir linn airgead a ghearradh ort as rochtain a fháil ar chláir nó ar liostaí d'fhaisnéis comhshaoil ná as cead a thabhairt duit breathnú ar na taifid atá inár n-oifigí againn.  Ina dhiaidh sin féin, is féidir leis an gComhairle táille réasúnta a ghearradh chun costais a bhaineann le tiomsú, priontáil nó le faisnéis a chur sa phost, mar seo a leanas:

 • Gearraimid €0.40 an leathanach ar fhaisnéise a chuirtear ar fáil ar pár.
 • Gearraimid €10.16 chun faisnéis a chur ar fáil ar Dhlúthdhiosca.
 • Níl aon táille i gceist ar iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú inmheánach.
 • Gearrann an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil €50 ar achomharc.
 • Gearrann an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil €15 ar dhaoine a bhfuil cárta leighis acu agus ar a gcleithiúnaithe, agus ar thríú páirtithe nach ndearna an bhuniarraidh ach atá ag achomharc an chinnidh faisnéis a scaoileadh toisc gur dóigh leo go gcuireann sé isteach orthusan.

Staitisticí 

 Fuaireamar 14 Iarraidh AIE san iomlán in 2016 agus deonaíodh 6, deonaíodh 3 i bpáirt, agus diúltaíodh 5.