An Clár Feabhsúcháin Pobail 2019

Cuireann an Clár Feabhsúcháin Pobail (CEP) maoiniú ar fáil do ghrúpaí pobail ar fud na hÉireann le saoráidí atá i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú.

Tá an CEP á mhaoiniú ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (an Roinn) agus á riar ag na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC’nna) i ngach ceantar Údaráis Áitiúil. 

Cuireann an Roinn maoiniú ar fáil do gach ceantar Údaráis Áitiúil (LA) agus déanann na LCDC’nna an maoiniú seo a riar ansin ar mhaithe lena chinntiú go ndírítear an maoiniú go cuí i dtreo aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste sna ceantair is mó ina dteastaíonn sé.  

Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird go ndéanann gníomhaireachtaí agus ranna eile infheistíocht i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste freisin. Feidhmítear an CEP ar bhealach comhlántach le luach breise a chur le scéimeanna agus le cláir líne tosaigh atá á bhfeidhmiú i bpobail.

Mhol an Roinn go gcuirfeadh na LCDC’nna roinnt den mhaoiniú ar leataobh chun deontais chaipitil bheaga €1,000 nó níos lú a chur ar fáil. Tá sé seo dírithe ar chuidiú le tionscadail phobail bheaga dhúchasacha chun tús a chur le tionscadail.  Cuirfidh an maoiniú a chuirtear ar leataobh ag an leibhéal seo deis ar fáil do líon níos mó grúpaí a bhfuil acmhainní teoranta acu trí mhaoiniú a fháil. Tá an clár in ann maoiniú nó páirtmhaoiniú a chur ar fáil do thionscadail caipitil ar scála níos mó le haghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste.  

Is féidir iarratais a chur faoi bhráid an LCDC ábhartha faoin 5pm an Déardaoin 30 Bealtaine 2019.

Foirm Iarratais

Treoirlínte