An Scéim Áiseanna Pobal Scéim Caipitil 2017

An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil – An Scéim Áiseanna Pobal

Scéim Caipitil 2017

DÁTA DEIRIDH SÍNITHE ANOIS GO DTÍ 31 IÚIL 2017

An 10 Márta 2017, d’fhógair Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, scéim deontas caipitil nua is fiú €2m a bheadh dírithe ar cheantair uirbeacha agus tuaithe faoi mhíbhuntáiste. Beidh an Scéim ar siúl ar an gcéad dul síos idir mí Iúil 2017 agus mí na Nollag 2017. Is é aidhm na Scéime deontais chaipitil bheagscála a chur ar fáil chun cabhrú le tionscadail phobail a seolta a ardú nó an chéad chéim eile a ghlacadh i dtreo barr críche.

Tá an Scéim á riar ag na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil (LCDCanna) faoi shainchúram na nÚdarás Áitiúil agus thar ceann na Roinne. Beidh freagracht ar na LCDCanna as cistiú a spriocdhíriú agus a leithdháileadh mar go bhfuil cumas iontach acu a aithint cé na hiarratais lena dtabharfaí aghaidh ar spriocghrúpaí agus sprioc-shaincheisteanna na Scéime i limistéar riaracháin gach Údaráis Áitiúil.

FOIRM IARRATAIS NA SCÉIME ÁISEANNA POBAL, 2017

An Scéim Áiseanna Pobal Scéim Caipitil 2017 - Treoirlínte