Interested in Becoming a Supplier

Fingal County Council purchases a huge range of Supplies, Services and Works.  This page contains general information on becoming a supplier to the Council and provides links to documents and websites that you may find useful.

The council is bound by EU and national regulations and guidelines and must conduct business with suppliers in one of the following ways:

Quotations (where existing contract arrangements are not already in place):  For supplies and Services with values below €25,000 and for Works with values below €50,000, Fingal County Council will seek quotations.

Supplies and services - Where the value does not exceed €12,500 (excluding VAT), typically one quote is invited; where the value is over €12,500 (excluding VAT) but below €25,000 (excluding VAT), three quotations are sought.

Works - Where the value does not exceed €50,000 (including VAT), five quotations are sought.

Tendering:  Tendering opportunities are advertised on etenders and on OJEU/TED.  Tenders for supplies and Services with values over €207,000 (excluding VAT) and for Works contracts with values between €50,000 (including VAT) - €5,186,000 (excluding VAT) are advertised on www.etenders.gov.ie  Tenders for Supplies and Services with values over €207,000 (excluding VAT) and fro Works contracts with values over €5,186,000 (excluding VAT) are advertised on www.etenders.gov.ie  and also in the Official Journal of the European Union (OJEU/TED)

It is very important that your company is registered as a Supplier on www.etenders.gov.ie  and that you monitor the site to be aware of tendering opportunities with Fingal County Council and other public sector organisations.   When you are regisering as Supplier, please be sure to choose the correct CPV codes (Common Procurement Vocabulary) for your business area.  You will then receive notification from etenders when tenders are published in your business area.

Info and Link to Supplier Interest Form

Procurement section contact details: Tel: 01 8906246 Email: [email protected]

Suim agat a Bheith id Sholáthraí

Ceannaíonn Comhairle Contae Fhine Gall raon mór Soláthairtí, Seirbhísí agus Oibreacha. Tá eolas ginearálta le fáil ar an leathanach seo faoi bheith id sholáthraí don Chomhairle agus cuireann naisc ar fáil chuig doiciméid agus láithreáin ghréasáin a d’fhéadfadh a bheith úsáideach duit. 

Tá an chomhairle faoi cheangal ag rialacháin agus ag treoirlínte náisiúnta agus AE agus caithfidh sí gnó a dhéanamh le soláthraithe ar cheann de na bealaí seo a leanas:

Luachana (i gcás nach bhfuil socruithe conartha ann cheana): Lorgóidh Comhairle Contae Fhine Gall luachana do sholáthairtí agus do Sheirbhísí le luachanna faoi bhun €25,000 agus d’Oibreacha le luachanna faoi bhun €50,000.

Soláthairtí agus seirbhísí – Nuair nach sáraíonn an luach €12,500 (gan CBL san áireamh), de ghnáth lorgaítear luachan amháin; nuair a sháraíonn an luach €12,500 (gan CBL san áireamh) ach é faoi bhun €25,000 (gan CBL san áireamh), lorgaítear trí luachan.

Oibreacha –Nuairnachsáraíonnanluach€50,000 (VAT san áireamh), lorgaítear cúig luachan.

Tairiscint:  Fógraítear deiseanna tairisceana ar etenders agus ar OJEU/TED.  Déantar tairiscintí do sholáthairtí agus do Sheirbhísí le luachanna de bhreis ar €207,000 (gan CBL san áireamh) agus do chonarthaí Oibreacha le luachanna idir €50,000 (VAT san áireamh) - €5,186,000 (gan CBL san áireamh) a fhógairt ar www.etenders.gov.ie  Déantar tairiscintí do Sholáthairtí agus do Sheirbhísí le luachanna os cionn €207,000 (gan CBL san áireamh) agus do chonarthaí Oibreacha le luachanna os cionn €5,186,000 (gan CBL san áireamh) a fhógairt ar www.etenders.gov.ie  agus freisin in Irish Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (OJEU/TED)

Tá sé an-tábhachtach go mbeadh do chuideachta cláraithe mar Sholáthraí ar www.etenders.gov.ie  agus go ndéanann tú monatóireacht ar an suíomh le bheith ar an eolas faoi dheiseanna tairisceana le Comhairle Contae Fhine Gall agus le heagraíochtaí earnála poiblí eile. Nuair atá tú ag clárú mar Sholáthraí, bí cinnte le do thoil na cóid chearta CPV a roghnú (Stór Focal Comhchoiteann um Sholáthar) do do réimse gnó. Gheobhaidh tú fógra ansin ó etenders nuair a fhoilsítear tairiscintí i do réimse gnó.

Eolas agus Nasc chuig an Fhoirm Leasa Soláthraithe

Sonraí teagmhála don rannóg soláthair: Teil: 01 8906246 Ríomhphost: [email protected]