Iarratas a dhéanamh chun é

Ainm a Chur nó a Bhaint De d’Iasacht

apply-for-it , fingal

An gá duit ainm ar do chuntas iasachta a athrú? Tá an próiseas liostaithe againn thíos.

Ainmniú agus Uimhriú

apply-for-it , fingal

Ba chóir go léireodh scéimeanna cónaithe ilchineálacha agus scéimeanna ilchineálacha stair, béaloideas agus/nó logainmneacha na háite nuair atá siad á n-ainmniú de réir Chuspóirí CH53 agus DMS38 Phlean Forbartha Fhine Gall 2017-2023 . 

Aip Chlib Pháirceala

apply-for-it , fingal

 

 

Cuireann an aip Chlib Pháirceála ar do chumas do chuid páirceála a íoc le d’fhearas soghluaiste.

Airgeadas

apply-for-it , fingal

Foirmeacha a bhaineann le híocaíochtaí 

Aistrithe Tithíochta & Tionóntaí Nua i Do Theach

apply-for-it , fingal

Is féidir iarratais ar aistriú as an teach ina bhfuil tú ann a dhéanamh nuair atá 2 bhliain ar a laghad caite agat mar thionónta de chuid na Comhairle. Más tionónta atá ionat cheana féin agus go bhfuil duine éigin ag pleanáil teacht chun cónaí in éineacht leat, caithfidh tú cead a iarraidh orainn é sin a dhéanamh.

An Clár Feabhsúcháin Pobail 2019

apply-for-it , fingal

Cuireann an Clár Feabhsúcháin Pobail (CEP) maoiniú ar fáil do ghrúpaí pobail ar fud na hÉireann le saoráidí atá i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú.

An dteastaíonn Cead Pleanála uait?

apply-for-it , fingal

Faigh amach anseo cé na hoibreacha a dteastaíonn cead pleanála uathu, agus cé acu nach dteastaíonn. 

Bóithre agus Iompair

apply-for-it , fingal

Foirmeacha a bhaineann le dúnadh bóithre agus oscailtí bóithre 

Calafoirt

apply-for-it , fingal

Tá na calafoirt i mBaile Brigín, sna Sceirí, i Loch Sionnaigh agus ar an Ros faoinár stiúir agus is calafoirt oibre iad.

Cartlann

apply-for-it , balbriggan-balrothery

Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta do sheirbhíse cartlainne atá saor, inrochtana, furasta le húsáid agus gairmiúil a chur ar fáil dá saoránaigh. Caomhnaímid cartlann agus taifid Chomhairle Contae Fhine Gall agus na n-údarás áitiúil a bhí ann roimhe (Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath, Comhairlí Dúiche Bhaile Átha Cliath, Comhairlí Baile, na Boird Bhardachta, agus Ard-Ghiúiré Bhaile Átha Cliath) agus cuirimid iad ar fáil don phobal.

Ceadanna Páirceála

apply-for-it , fingal

Tá Íoc agus Taispeáin againn sna ceantair seo: Mullach Íde, Sceirí, Baile Brigín, Sord, An Ros agus Cúil Mhín. 

Ceadanna, Ceadúnas agus Deimhnithe

apply-for-it , fingal

Is é seo a leanas liosta na gCeadanna/Ceadúnas/Deimhnithe atá ar fáil ó Chomhairle Contae Fhine Gall, an Rannóg Oibríochtaí, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15. 

Clár Comórtha Céad Bliain Fhine Gall

apply-for-it , fingal

Fingal 2016 Centenary Programme

The Fingal 2016 Centenary Programme has been devised in response to ideas and suggestions arising from public consultation meetings in 2015 that were attended by relatives of those involved from Fingal in the 1916 Rising, members of the Fingal Old IRA Commemorative Society, historical societies, community groups, artists and the wider public. 

 

 

Clár na Scoileanna Glasa

apply-for-it , fingal

Cuireann Clár na Scoileanna Glasa feasacht comhshaoil chun cinn laistigh de scoileanna go dtí go mbíonn an fheasacht sin ina cuid intreach d’éiteas na scoile. 

Comhshaol, Athchúrsáil agus Dramhaíl

apply-for-it , fingal

 

Foirmeacha a bhaineann le bainistíocht ábhar dramhaíola, ceadúnú ainmhithe, rannpháirtíocht in imeachtaí comhshaoil

Commerical Rates GA

apply-for-it, pay-for-it , fingal

Rates are a property based tax levied by Local Authorities on the occupiers of commercial or industrial properties.  Income from commercial rates pays for a wide range of services including street lighting, maintenance of roads and footpaths, libraries, parks and playgrounds, sports and recreation facilities, economic development, community development and environmental protection.

 

 

 

Community Group of The Year GA

apply-for-it , fingal

 

 

Find a community group or activity in your area here

 

fingalppn.ie/members-directory/

Conacre ag ligean le haghaidh curaíochta agus féa

apply-for-it , fingal


Cuireadh chun iarratais maidir le Conacre ag ligean le haghaidh curaíochta agus féarach 2019

Deimhnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán

apply-for-it , fingal

Caithfidh tú cur isteach ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán i gcomhair foirgnimh nua agus i gcomhair roinnt athruithe agus síntí le foirgnimh atá ann cheana féin. 

Deontais agus maoiniú

apply-for-it , fingal

Féach ar a bhfuil ar fáil anois

Deontais Tithíochta

apply-for-it , fingal

 

Tá 4 scéim deontais ag an gComhairle. 

Domestic Septic Tanks GA

apply-for-it , fingal

Domestic Waste Water Treatment Systems (Septic Tanks) must be registered

Dramhaíl tráchtála

apply-for-it , fingal

‌Faigh amach níos mó faoi dramháil bia, pacáistiú, plaistigh feirme agus boinn dramhaíola.

Déan agóid in aghaidh iarratas pleanála

apply-for-it , fingal

Má tá tú ag iarraidh agóid a dhéanamh in aghaidh iarratas pleanála nó tuairim a thabhairt faoi féadfaidh tú é a dhéanamh ar líne nó i scríbhinn.

Déan Iarratas

apply-for-it , fingal

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chead pleanála linn tríd an bpost, nó trí d’iarratas a dhéanamh ag ceachtar dár gcuntair pleanála, i Halla an Chontae, Sord agus sna hOifigí Cathartha, Baile Bhlainséir

Dúnadh Bóthair go Sealadach

apply-for-it , fingal

An dteastaíonn uait iarratas a dhéanamh ar bhóthar a dhúnadh go sealadach? Ma theastaíonn, léigh an t-eolas seo go cúramach, le do thoil. 

Foghlaim Níos Mó Faoi Cháilíocht Uisce Snámha

apply-for-it , fingal

Tá torthaí na cáilíochta uisce snámha dár dtránna liostaithe ar Splash, suíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil le haghaidh cáilíocht uisce snámha. Foghlaim tuilleadh faoina ndéanaimid lena chinntiú go bhfuil tránna ainmnithe sábháilte agus glan thíos anseo.

Glac Geadán ar Láimh

apply-for-it , fingal

An fadhb é bruscar nó graifítí i do cheantar?

Cén fáth nach mbeifeá páirteach i scéim ‘Glac Geadán ar Láimh’ Chomhairle Contae Fhine Gall? 

Glacadh ar láimh

apply-for-it , fingal

Tá liosta déanta againn de na rudaí ar fad nach mór a bheith ar eolas agat faoin bpróiseas glacadh ar láimh.

Grúpa Pobail na Bliana 2015

apply-for-it , fingal

An eol duit grúpa atá ag déanamh difir ina bpobal trína n-obair dheonach? Tugann Grúpa Pobail na Bliana deis duit eagraíocht dheonach a ainmniú a bhfuil daoine eile níos fearr as mar gheall ar a gcuid oibre gan staonadh agus iad a bheith ag tabhairt a gcuid ama go flaithiúil.

Comóradh 1916 Fhine Gall

apply-for-it , fingal

 

Faigh amach cad atá ar siúl agus conas páirt a ghlacadh thíos. 

Leabharlann an Léinn Áitiúil

apply-for-it , blanchardstown-castleknock

Bunaíodh Léann Áitiúil Fhine Gall chun ábhar a bhaineann le stair agus le hoidhreacht an Chontae a bhailiú, a chaomhnú agus a chur ar fáil mar ábhar tagartha. Is féidir féachaint ar ár mbailiúchán sa Seomra Léitheoireachta i gCartlann agus Leabharlann Léann Áitiúil Fhine Gall, 46 An tSráid Thuaidh, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath

Athfhorbairt Teach agus Feirm Newbridge

apply-for-it , fingal

Initiation of Procedure Pursuant to Part XI

Proposed Refurbishment of Existing Buildings and Development of

New Works and all Associated Site Works at Newbridge House & Farm,

Newbridge Demense, Donabate, Co. Dublin.

 

Oifigigh Pobail

apply-for-it , balbriggan-balrothery

Táimid go síoraí ag obair le pobail a fheabhsú trí réimse clár agus seirbhísí in ionad pobail cóngarach duit.

Plean Forbartha Leabharlanna Fhine Gall 2018-2023

apply-for-it , balbriggan-balrothery

Tá Plean Forbartha Leabharlanna Fhine Gall 2018-2023 ar fail le híoslódáil thíos 

Pleanáil agus Tógáil

apply-for-it , fingal

Foirmeacha a bhaineann le hiarratais phleanála agus rialú tógála,

Poist, Oideachas agus Gnó

apply-for-it , fingal

Foirmeacha a bhaineann le hiarratais ar phoist agus deontais

Polaisaithe agus Fodhlíthe

apply-for-it , balbriggan-balrothery

Read more below

Policies and By Laws GA

apply-for-it , skerries-rush-lusk

To protect our beaches and foreshores we implemented the Beach and Foreshore Bye-Laws 2006

Páirceanna, Cultúr, Pobal, Áineas agus Spóirt

apply-for-it , fingal

Foirmeacha a bhaineann le gníomhaíocht spóirt, deontais le haghaidh imeachtaí pobail, imeachtaí cultúrtha a eagrú 

Reiligí

apply-for-it , fingal

Déanaimid bainistiú agus cothabháil ar 36 reilig i bhFine Gall. Féach léarscáil idirghníomhach na reiligí. Féach na reiligí sean.

Rialáil Nua Ligin Ghearrthéarmaigh

apply-for-it , fingal

Mar chuid de bhearta a bhfuil mar aidhm leo aghaidh a thabhairt ar bhrúnna sa mhargadh cíosa tithíochta príobháidí, tá athchóirithe reachtacha nua pleanála atá ceaptha chun an earnáil ligin ghearrthéarmaigh a rialáil tagtha in éifeacht ón 1 Iúil 2019. Foráiltear do na hathchóirithe sin san Acht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2019, agus i rialacháin fhorlíontacha dar teideal ‘Na Rialacháin fán Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (Forbairt Dhíolmhaithe) (Uimh. 2), 2019’ ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Ríomhsheirbhísí

apply-for-it , balbriggan-balrothery

Íoslódáil closleabhair, ríomhleabhair, irisí agus nuachtáin ón réimse leathan atá ar fáil.  Cuirimid na céadta cúrsa ar fáil freisin saor in aisce do gach ball de Leabharlanna Fhine Gall.

Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2017

apply-for-it , malahide-howth

 SCÉIM 2017 DÚNTA ANOIS

Scéim Iasachta um Cheannach Tí

apply-for-it , fingal

Má tá tú ag ceannach tí den chéad uair, go bhfuil sé i gceist agat ceann a thógáil, nó ag ceannach ceann nua nó ceann dara láimhe d’fhéadfá cáiliú don Scéim Iasachta um Cheannach Tí.

Scéim Léasaithe Tithíochta Sóisialta Feabhsaithe

apply-for-it , fingal
Seoladh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais ÁitiúilS Scéim Léasaithe Tithíochta Sóisialta Feabhsaithe ar 31 Eanáir 2018

Soláthar

apply-for-it , fingal

 

 

Stair do Mhuintire

apply-for-it , balbriggan-balrothery

Faigh tuilleadh eolais faoi do mhuintir as Fine Gall

Sula dtosaíonn tú ag tógáil

apply-for-it , fingal

A luaithe is a fhaigheann tú cead pleanála agus sula dtosaíonn tú ag tógáil, ní mór duit foirmeacha áirithe a sheoladh isteach chugainn.  Ag brath ar a bhfuil á thógáil agat, b’fhéidir go gcaithfeá Fógra Tosaithe a sheoladh isteach Fógra 7 Lá, Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán agus Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas.

Teastais rochtana

apply-for-it , fingal

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar Theastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas do roinnt foirgnimh nua.

Tenant Incremental Purchase Scheme

apply-for-it , fingal

You may be eligible to buy your rented home from us at a discount. Find out more below.

Tionscnamh do Chóiriú & Léasú

apply-for-it , fingal

Tá scéim nua, an Tionscadal do Chóiriú agus Léasú Tithíocht atá Folamh, mar eochair-chuid den bPlean Gníomhaíochta do Thithíocht agus Easpa Dídine, ‘Rebuilding Ireland’.

Tionscnamh a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

apply-for-it , swords-stmargarets

Tá sé mar aidhm ag Tionscnamh Contae Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta freastal ar na riachtanais atá ár gcónaitheoirí breacaosta. 

Tithíocht inacmhainne

apply-for-it , fingal


Níl an scéim Tithíochta Inacmhainne ann a thuilleadh, agus ní ghlacfar le haon iarratas nua.

Tithíocht, Cíos, Morgáistí

apply-for-it , fingal

Foirmeacha a bhaineann le Tithíocht, cíosanna, aistrithe cóiríochta

Toghcháin agus vótáil

apply-for-it , fingal

Foirmeacha a bhaineann le clárú do vótáil i dtoghcháin

Toilithe agus Athdhíolacháin

apply-for-it , fingal

Tithíocht Inacmhainne

Ceannach ag Tionóntaí – Alt 90

Feo Simplí – Bunchíos a Cheannach Amach

Aistriú chuig Duine den Teaghlach

Cóirdhéileáil (Tithe Altranais)

 

Táimid ag ceannach talún agus tithe nua

apply-for-it , fingal

 

Léirithe Spéise - Soláthar Tithíochta - Eolas d'Fhorbróirí agus d'Úinéirí Talún

Uisce agus Draenála

apply-for-it , fingal

Foirmeacha a bhaineann le soláthar uisce, séarachas, dabhcha séarachais

Water Connections GA

apply-for-it , fingal

Find out about applying for new water, waste water and surface water connections.

Tacaíocht Gnó, Fiontair, Fostaíochta agus Europe D

apply-for-it , balbriggan-balrothery

Tá Ionad nua Leabharlainne Tacaíochta Gnó agus Fostaíochta anois oscailte i Rannóg Tagartha Leabharlann Bhaile Bhlainséir agus i Leabharlann Bhaile Brigín.