Plean oidhreachta Fhine Gall

Tá oidhreacht shaibhir i bhFine Gall ag dul siar na mílte bliain, ó thuamaí pasáiste Bhrí Mhór go dtí lonnaíochtaí eaglaise na meánaoise mar Shord agus Lusca agus caisleáin ar nós chaisleáin Mhullach Íde agus Ard Giolláin. Tá oidhreacht nádúrtha shainiúil cósta, uiscebhealaí, tírdhreacha agus fiadhúlra i bhFine Gall freisin, agus oidhreacht chultúrtha staire, ceoil agus béaloidis áitiúil. Leagtar amach raon cuspóirí i bPlean Oidhreachta Fhine Gall 2011-2017 d’fhonn Oidhreacht Fhine Gall a chosaint, a bhainistiú agus a chur chun cinn.

Leagtar amach ceithre théama i bPlean Oidhreachta Fhine Gall agus na gníomhartha faoina gcuirfear gach téama i bhfeidhm i rith shaolré an Phlean. Is iad ceithre théama an Phlean:

  • Ár n-oidhreacht a chur in iúl do lucht féachana leathan – ar na meáin shóisialta, ag imeachtaí agus le príomhtheachtaireachtaí.
  • Cúram dár n-oidhreacht – trí thaighde agus ár n-eolas ar ár n-oidhreacht reatha a leathnú, agus trí shócmhainní oidhreachta ár bhfoirgneamh, ár séadchomharthaí agus ár limistéir nádúrtha a bhainistiú agus a chaomhnú
  • Gníomhaíocht pobail a mhéadú i gcúrsaí oidhreachta – trí thacú le pobail áitiúla cúram a dhéanamh dá n-oidhreacht féin agus trí chlár bríomhar imeachtaí oidhreachta a thaitneoidh leis an teaghlach ar fad a bhunú
  • Ag tacú leis an ngeilleagar áitiúil – trína chinntiú go ndéantar an oidhreacht a chomhtháthú i bhforbairt gheilleagrach agus trí thacú le caitheamh aimsire agus le turasóireacht.

Plean Oidhreachta Fhine Gall 2011-2017
Plean Oidhreachta Fhine Gall 2011-2017 Scagadh AA

Déan teagmháil le hOifigeach Oidhreachta Fhine Gall
ríomhphost: [email protected] fón: 01 8905697

Déan teagmháil le hOifigeach Caomhantais Fhine Gall 
ríomhphost: [email protected] fón: 01 8906709

Déan teagmháil le hOifigeach Bithéagsúlachta Fhine Gall
ríomhphost: [email protected] fón: 01 8905605

Déan teagmháil leis an Aonad Líonra Pobail
ríomhphost: [email protected] fón: 01 8905085

Déan teagmháil leis an gCartlannaí Contae
ríomhphost: [email protected] fón: 01 8704496

Déan teagmháil le Rannóg Léinn Áitiúil Leabharlanna Fhine Gall
ríomhphost: [email protected] fón: 01 8704495