Sula dtosaíonn tú ag tógáil

A luaithe is a fhaigheann tú cead pleanála agus sula dtosaíonn tú ag tógáil, ní mór duit foirmeacha áirithe a sheoladh isteach chugainn.  Ag brath ar a bhfuil á thógáil agat, b’fhéidir go gcaithfeá Fógra Tosaithe a sheoladh isteach Fógra 7 Lá, Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán agus Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas.

 

Fógraí Tosaithe agus Fógraí 7 Lá

 Tabhair faoi deara go bhfuil feidhm de réir na Rialachán um Rialú Tógála (Leasú) (I.R. 9) de 2014 ón 1 Márta 2014 ag nósanna imeachta nua um Fhógraí Tosaithe. D’fhéadfadh go mba ghá doiciméid bhreise a sheoladh isteach leis an bhFógra Tosaithe comhlánaithe; agus ba chóir iad sin a chomhlánú ar líne ar an  gCóras Bainistíochta um Rialú Tógála .

 De réir na Rialachán um Rialú Tógála tá dualgas ort Fógra Tosaithe  a chur isteach nó Foirm Iarratais i gcomhair Fhógra 7 Lá le Dearbhú Reachtúil 7 Lá sula dtosaítear an fhorbairt.

Ní mór don Údarás um Rialú Tógála Fógra Tosaithe a fháil tráth nach lú ná 14 lá agus nach mó ná 28 lá sular mian leat tosú ar an obair. 

Tá Fógra Tosaithe ábhartha i ngach cás, cé is moite de chás ina dteastaíonn Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán agus nár tugadh ceann go fóill.  Sa chás sin is í an fhoirm cheart is cóir a úsáid ná Fógra 7 Lá.

 

SOCRÚCHÁIN NA NOLLAG MAIDIR LE HIARRATAIS A CHUR ISTEACH LE HAGHAIDH Fógraí 7 Lá in éindí le
Deimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteáin

 

Is é an t-am is déanaí chun Fógraí 7 Lá in éindí le Deimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteáin a fháil ná 4.00i.n. ar Aoine, 14 Nollaig, 2018. Caithfear le hiarratais faighte tar éis an ama seo mar iarratais a fhaightear ar Chéadaoin, 2 Eanáir 2019.

Is é an dáta is déanaí chun Fógraí Tosach Feidhme a chur isteach go dtí an córas BCMS ar líne ná 11:59i.n. ar an 20 Nollaig 2018. Osclóidh BCMS le haghaidh aighneachtaí arís ar 12:01r.n. ar an 2 Eanáir 2019. 

Ní chuirfear iarratais le haghaidh Teastais Chomhlíonta ar a Chríochnú leis an gClár idir 21 Nollaig 2018 agus 3 Eanáir 2019. Coimeád é seo i gcuimhne le do thoil agus réamhfhógra ar a chríochnú á cur faoi bhráid agat.

 

Ceanglais maidir le Fógraí Tosaithe a Chomhlánú .

Tá Fógraí Tosaithe de dhíth i gcomhair na nithe seo a leanas:

 • Foirgneamh a thógáil
 • Athrú ábhartha ar fhoirgneamh
 • Síneadh le foirgneamh
 • Athrú ábhartha ar úsáid foirgnimh
 • Oibreacha i ndáil le hathrú ábhartha (gan mion-oibreacha san áireamh) ar shiopa, ar oifig nó ar fhoirgneamh tionsclaíoch i gcás nach bhfuil gá le Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán

Ní theastaíonn Fógra Tosaithe maidir leo seo a leanas:

 • Oibreacha nó athrú úsáide nach dteastaíonn cead pleanála, ná Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán uathu

 Tabhair faoi deara go bhfuil feidhm de réir na Rialachán um Rialú Tógála (Leasú) (I.R. 9) de 2014 ón 1 Márta 2014 ag nósanna imeachta nua um Fhógraí Tosaithe.

Beidh gá le doiciméid bhreise a sheoladh isteach leis an bhFógra Tosaithe comhlánaithe maidir le;

(a) dearadh agus tógáil áit chónaithe nua,
(b) síneadh le háit chónaithe ina bhfuil achar iomlán urláir níos mó ná 40 méadar cearnach,
(c) oibreacha lena bhfuil feidhm ag Cuid III I.R. Uimh. 496 de 1997 arna leasú-.

agus ba chóir iad a chomhlánú ar líne ar an  gCóras Náisiúnta Bainistíochta um Rialú Tógála.

I gcás na n-oibreacha eile ar fad nach bhfuil áirithe leo sin thuas níl gá ach leis an bhFógra Tosaithe comhlánaithe amháin a bheidh sínithe agus curtha isteach nó comhdaithe go leictreonach ar an gCóras Náisiúnta Bainistíochta um Rialú Tógála.

Fógra Tosaithe a Chur Isteach

I gcás oibreacha óna dteastaíonn doiciméid bhreise ní mór d’úinéir na n-oibreacha cóip chomhlánaithe den fhógra tosaithe a shíniú agus iad seo a leanas (tagair d’alt 9, I.R. Uimh. 9 de 2014) a bheith ag gabháil leo;

 1. Líníochtaí maidir le Leagan Amach Ginearálta
 2. Sceideal de dhoiciméid deartha mar atá á n-ullmhú faoi láthair nó atá le hullmhú
 3. Measúnú ar líne tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Tógála ar an gcur chuige beartaithe maidir le comhlíonadh cheanglais na Rialachán Tógála 1997 go dtí 2014;
 4. An réamhphlean cigireachta
 5. Deimhniú Comhlíontachta (Dearadh)
 6. Fógraí Sannacháin maidir leis an Tógálaí a dhéanfaidh na hoibreacha agus an Deimhnitheoir Sannta a dhéanfaidh cigireacht ar na hoibreacha agus a dheimhneoidh iad, agus
 7. Deimhnithe Comhlíontachta arna síniú ag an Tógálaí agus ag an Deimhnitheoir Sannta a gheallann a róil a chur i gcrích de réir cheanglais na Rialachán Tógála.
 8. Ní mór go mbeadh an táille cheart ag gabháil leis.  Mar aon leis an bhfógra, na doiciméid a ghabhann leis agus an táille chuí ní mór duit fianaise a chur isteach maidir leo seo a leanas, más infheidhme:

Ba cheart na hUimhreacha Tagartha seo a leanas a thabhairt.

Deonú Deiridh Cead Pleanála

Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán (más gá)  Iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán

Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas (más gá)  Foirm i gcomhair an Teastais Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas

Maidir leo sin thuas, tabhair ar aird:

 1. Ní mór don Dearthóir agus don Deimhnitheoir Sannta a bheith ina  (h)Innealtóir Cairte, nó ina (h)Ailtire Cláraithe  nó ina  S(h)uirbhéir Cláraithe
 2. Ní mór do Thógálaí Inniúil an obair a chur i gcrích
 3. Ní mór go mbeadh sonraí i do chuid líníochtaí faoin gcaoi a gcomhlíonfaidh d’Fhoirgneamh na Rialacháin Thógála – is iondúil nach líníochtaí maidir le comhlíonadh an rialaithe tógála a bhíonn i líníochtaí a chuirtear isteach i gcomhair cead pleanála.
 4. Ní mór an fógra tosaithe agus na doiciméid a ghabhann leis a chomhdú go leictreonach tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Tógála.  Má chuirtear fógraí agus doiciméid isteach i bhfoirm scríofa, socróidh an t-údarás um rialú tógála go ndéanfar iad a scanadh agus a uaslódáil agus beidh táille riaracháin i gceist leis sin agus féadfar na spriocdhátaí reachtúla maidir le fógraí den sórt sin a chur siar seacht lá ar a mhéid.

(Tabhair faoi deara: Bíonn feidhm i gcónaí le ceaduithe reachtúla maidir le sábháilteacht ó dhóiteán agus rochtain do dhaoine faoi mhíchumas nuair is ábhartha agus ní bhíonn tionchar ag na hathruithe thuas orthu.)

 Seiceáil na  Rialacháin um Rialú Tógála (Leasú), 2014 (I.R. Uimh. 9)  agus an Cód Cleachtais chun cigireacht a dhéanamh ar obair thógála agus í a dheimhniú , chun tuilleadh eolais a fháil.

Táille maidir le Fógra Tosaithe

€30 maidir le gach foirgneamh má chuirtear an t-iarratas comhlánaithe isteach ar líne
Is é an táille uasta le haghaidh Fógra Tosaithe ná €3,800 (ní bhíonn táillí riaracháin san áireamh sa táille uasta).
N.B.  Táillí Breise Riaracháin maidir le Doiciméid a chuirtear isteach ar pháipéir 

Muirir Riaracháin um Rialú Tógála 2014 

Fógra Reachtúil Seacht Lá a Chur Isteach

Ní mór go bhfaighfí Fógra 7 Lá anseo seacht lá ar a laghad sula dtosaíonn an obair agus ní mór Dearbhú Reachtúil 7 Lá sínithe agus fianaithe a bheith ag gabháil leis. Mar aon leis an bhfógra, leis dearbhú agus leis an táille chuí ní mór duit iad seo a leanas a chur isteach:-

Iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán 

Táille ar Fhógra 7 Lá

€250 nó €5.80 in aghaidh an mhéadair chearnaigh d’achar urláir atá á sholáthar, cibé acu is mó, i gcás oibreacha a bhaineann le:

Foirgneamh a thógáil nó síneadh a chur leis

(i) athrú ábhartha ar an taobh istigh d’fhoirgneamh
(ii) athrú ábhartha ar dhromchlaí seachtracha foirgnimh (táille sheasta €250)
(iii) meascán de (i) agus (ii) thuas
foirgneamh a ndearnadh athrú ábhartha ar a úsáid

Mar sin féin, i gcás oibreacha nó foirgnimh ina bhfuil úsáid talmhaíochta i gceist leis is é €130.00 nó €1.60 in aghaidh an mhéadair chearnaigh sa bhreis ar 300 méadar cearnach díobh seo a leanas an táille:

(i) an t-achar urláir comhlán atá á sholáthar nó
(ii) achar urláir ábhartha
mar is cuí, cibé acu is mó. 

Ag Amharc ar Fhógraí Tosaithe agus ar Fhógraí 7 Lá

Is féidir an Clár a fheiceáil ag an nasc seo a leanas. Glaoigh orainn ar 01 8905542 nó seol ríomhphost chuig [email protected] chun tuilleadh eolais a fháil.

Na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta

NA PRÍOMH-PHOINTÍ

 • Ó mhí Iúil 2013, tá sé éigeantach COMHARTHA C.E. a bheith ar tháirgí foirgníochta a chuimsítear sna Caighdeáin Eorpacha chomhchuibhithe.
 • Tá dualgais agus freagrachtaí nua ar dhéantúsóirí, ar allmhaireoirí agus ar dháileoirí nuair a bhíonn siad ag cur táirgí foirgníochta ar an margadh.
 • Ní mór do dhearthóirí, do shonraitheoirí agus do thógálaithe cur amach agus tuiscint a bheith acu ar na ceanglais nua maidir le táirgí foirgníochta. 

RÉAMHRÁ

Leagtar síos i Rialachán AE maidir le Táirgí Foirgníochta (Uimh. 305/2011 – na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta) dálaí comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a chur ar an margadh agus tá sé infheidhme go díreach agus as a iomláine i ndlí na hÉireann.  Tá sé riachtanach dá bhrí sin go bhfoghlaimíonn agus go dtuigeann gach páirtí i slabhra soláthair an táirge foirgníochta na ceanglais a bhaineann leis. 

CAD IAD PRÍOMHFHORÁLACHA NA RIALACHÁN UM THÁIRGÍ FOIRGNÍOCHTA?

Níl aon athrú ar chuspóirí ginearálta ná ar phríomhionstraimí na Treorach maidir le Táirgí Foirgníochta sna Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta.  Tá sé mar aidhm ag an Treoir maidir le Táirgí Foirgníochta, mar Threoir don mhargadh inmheánach, an ceann is fearr a fháil ar na bacainní teicniúla chun trádála a thagann chun cinn nuair a bhíonn caighdeáin agus cineálacha cur chuige éagsúla maidir le tástáil agus le lipéadú ag tíortha éagsúla san Eoraip le haghaidh na dtáirgí foirgníochta céanna.  Tá an sprioc chéanna ag na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta agus é beartaithe chun creidiúnacht an chórais a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú.  Leanfaidh na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta ag úsáid na n-ionstraimí a forbraíodh le haghaidh na Treorach maidir le Táirgí Foirgníochta, ach tá nósanna imeachta níos déine agus níos trédhearcaí tugtha isteach ann agus leasaítear roinnt den téarmaíocht d’fhonn a bheith níos cruinne. 

Is iad na ceithre phríomhionstraim:

 • Córas sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe
 • Córas comhaontaithe Measúnaithe agus Fíoraithe le haghaidh Seasmhacht Feidhmíochta mar atá thuas
 • Creatlach de chomhlachtaí a dtugtar fógra dóibh maidir leis
 • Lipéad an Chomhartha C.E.Tabhair cuairt orainn ag an gCuntar Pleanála:
Halla an Chontae, an Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
UAIREANTA OSCAILTE: Luan go hAoine: 9.30am go dtí 4.30pm