Grúpa Idirchaidrimh Cósta Fhine Gall

Bunaíodh Grúpa Idirchaidrimh Cósta Fhine Gall in 2016 ar na cúiseanna seo a leanas:

  • An imní atá ar dhaoine le tamall fada faoi Chreimeadh an Chósta/Tuile an Chósta i bhFine Gall.
  • Gá le Freagairt Struchtúrtha Stuama chun dul i ngleic leis an imní sin agus cumarsáid a fheabhsú idir na páirtithe leasmhara ábhartha.
  • Fóram a chur ar fáil trínar féidir cineálacha cur chuige a phlé maidir le teacht roimh Chreimeadh/Thuile an Chósta agus déileáil leis. 

 

Ballraíocht Ghrúpa Idirchaidrimh Cósta Fhine Gall  

Is iad atá ar Ghrúpa Idirchaidrimh Cósta Fhine Gall ná Comhairleoirí Contae, Oifigigh Chomhairle agus daoine as na ceantair atá thíos leis na fadhbanna seo, mar atá, an Ros (An Trá Thuaidh agus an Trá Theas), Port Reachrann agus Cill Fhiontainn. 

Téarmaí Tagartha an Ghrúpa Idirchaidrimh Cósta

  • Ceisteanna atá ag déanamh tinnis do phobal an Rois, Phort Reachrann agus Chill Fhiontainn maidir le creimeadh agus tuile an chósta sna ceantair sin a phlé agus, a oiread agus is féidir, dul i ngleic leo.
  • Moltaí a athbhreithniú agus a dhéanamh maidir le creimeadh agus tuile  chósta Fhine Gall a bhainistiú.
  • Deis a thabhairt don phobal a bheith níos páirtí i mbainistiú na n-acmhainní cósta agus nádúrtha trí ghrúpaí pobail a chur ar an eolas agus idirchaidreamh a dhéanamh leo.
  • Deiseanna a chothú do chomhthionscadail, eolas a roinnt agus deontais a cheadú chun dul i ngleic le ceisteanna a bhaineann le bainistiú cósta agus atá ag cur imní ar dhaoine.
  • Comhairle a chur ar fáil maidir le dea-chleachtas de réir fhorálacha Phlean Forbartha Fhine Gall agus cáipéisí ábhartha eile polasaí i gcomhthéacs phleanáil agus bhainistiú comhtháite chósta Fhine Gall.
  • An t-eolas is deireanaí faoi athrú na haeráide a chur i bhfeidhm ar obair phleanála an chósta chun cabhrú leis an gComhairle straitéisí oiriúnaithe a cheangal le polasaithe pleanála.
  • Comhairle eolaíochta a athbhreithniú agus an t-eolas sin a fhí isteach in ullmhú agus in athbhreithniú na bpleananna bainistíochta cósta. 

Fingal Coastal Liaison Group - Documentation Meeting 1 - 27th Oct 2016
Fingal Coastal Liaison Group - Documentation Meeting 2 - 10th Jan 2017
Fingal Coastal Liaison Group - Documentation Meeting 3 - 22nd February 2017

 

Miscellaneous Reports

Coastal Erosion Risk Assessment Portrane

Hard Defence Options for Portrane

Portrane Report Appendices

Sand and Marram Source Study The Burrow Portrane

Survey of Sand Dune Habitats Portrane