Tuarascáil ar Bhainistíocht Éilimh an M50, Aibreán 2014

Tuarascáil ar Bhainistíocht Éilimh an M50, Aibreán 2014

Rinneadh uasghrádú ar mhótarbhealach an M50 de réir a chéile idir 2008 agus 2010 idir an M1 agus Áth an Ghainimh. Tá níos mó tráchta ar an mbóthar seo anois ná bóthar ar bith eile sa tír – baineann os cionn 130,000 feithicil úsáid as stráicí éagsúla de in aghaidh an lae. Tá brú tráchta le sonrú cheana féin i stráicí áirithe, go háirithe le linn na mbuaicuaireanta taistil, agus tá méadú ag teacht ar líon na n-eachtraí.

Thug an Bord Pleanála cead pleanála do Thionscadal Uasghrádaithe an M50 in 2005. Cuireadh san áireamh sa tionscadal sin an tríú lána sa dá threo ar an M50 idir an M1 agus Áth an Ghainimh, agus an ceathrú lána cúnta idir an M1 agus an N81. Bhí feabhsúcháin mhóra ar acomhail an M1, an M2, an M3, an N4 agus an M7 leis an M50 i gceist leis freisin. Lena chois sin, baineadh bacainn agus Dola-Phlás an Naisc Thiar agus cuireadh córas dola gan bhacainn E-flow i bhfeidhm mar thoradh ar an tionscadal.

Tugadh le fios san anailís tráchta a rinneadh do Thionscadal Uasghrádaithe an M50 go mbeadh fás ar an trácht ina bhunús le sruthanna tráchta a sháródh acmhainn an M50 uasghrádaithe go mór laistigh de shaolré an dearaidh – 2023. Dá réir sin, tuigeadh gur ghá an t-éileamh tráchta sa todhchaí a bhainistiú dá mbeadh buntáistí an uasghrádaithe le cosaint agus le baint amach ina n-iomláine. Mar aitheantas air sin, bhí sé ina choinníoll faoin gcead pleanála go ndéanfaí scéim a fhorbairt le haghaidh bearta bainistíochta éilimh; luaitear an méid seo a leanas i gCoinníoll 7:

Coinníoll 7:
Foilseoidh na húdaráis ábhartha bhóithre scéim beart sonrach le haghaidh bainistíocht éilimh do chonair mhótarbhealaigh an M50 tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis chur i gcrích Scéim Uasghrádaithe Mótarbhealaigh an M50. 

Cúis:
An acmhainn tráchta a sholáthraíonn Scéim Uasghrádaithe an M50 a chosaint i rith shaolré an dearaidh.

Thionóil an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta Grúpa Stiúrtha (ina raibh an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle Contae Fhine Gall agus Comhairle Contae Átha Cliath Theas) sa bhliain 2012 d’fhonn tabhairt faoi staidéar chun scéim beart táscach le haghaidh Bainistíocht Éilimh a aithint don M50. Tá achoimre sa tuarascáil seo ar an obair a rinneadh agus déantar cur síos ar phacáiste táscach de bhearta bainistíochta éilimh.

Ní chiallaíonn foilsiú na Tuarascála seo go ndearnadh aon chinneadh na bearta seo a chur i bhfeidhm; d’fhorchoimeád an Rialtas aon chinneadh aige féin chun dolaí nua a chur i bhfeidhm. Dá bhrí sin, beidh forfheidhmiú aon scéime amach anseo ag brath ar bheartas agus ar chinneadh an Rialtais, agus beidh sé faoi réir na bpróiseas reachtúil ábhartha. Féadfar breathnú ar na tuarascálacha thíos. 

Doiciméid