An Bailiúchán Luathbhlianta agus an Straitéis Lite

 An fhís atá ann do Straitéis Litearthachta Luathbhlianta Leabharlanna Fhine Gall ná tacú leis na daoine tábhachtacha i saol leanaí ón mbreith acu go haois a sé, agus an deis a thabhairt do na leanaí seo an tús is fearr a fháil ar an saol trí leabhair a úsáid mar spreagadh samhlaíochta agus foghlama feadh an tsaoil.

https://www.youtube.com/watch?v=DtGT0GD-N5c

An fhís atá ann do Straitéis Litearthachta Luathbhlianta Leabharlanna Fhine Gall ná tacú leis na daoine tábhachtacha i saol leanaí ón mbreith acu go haois a sé, agus an deis a thabhairt do na leanaí seo an tús is fearr a fháil ar an saol trí leabhair a úsáid mar spreagadh samhlaíochta agus foghlama feadh an tsaoil.

Straitéis Litearthachta Luathbhlianta 

Seo a leanas aidhmeanna na Straitéise:

1. Tuismitheoirí agus cúramóirí a spreagadh chun leabhair, scéalta agus rímeanna a léamh lena naíonáin agus a leanaí óga chun léitheoireacht a chur chun cinn mar fhoinse shuntasach phléisiúir agus spraoi, agus mar rud a chuireann le luath-fhorbairt leanaí.

2. Obair i gcomhpháirt le heagraíochtaí pobail, scoileanna agus naíolanna chun beatha a thabhairt do leabhair agus insint scéal.

3. Feasacht a mhéadú maidir le húsáid na seirbhíse leabharlainne áitiúla mar acmhainn luachmhar saoil do thuismitheoirí, cúramóirí agus leanaí araon.

4. Smaoineamh na léitheoireachta laistigh den teaghlach a chur chun cinn.

5. Obair i gcomhpháirt le páirtithe leasmhara áitiúla eile i réimse na litearthachta agus na huimhearthachta, páirtithe leasmhara ar nós scoileanna agus ceannairí oideachais luath-óige chun cur chuige níos comhtháite maidir le soláthar seirbhíse a bhaint amach.

Noda ó bhreith go 18 mí

Noda ó 1 bhliain go 3 bliana

Noda ó 2 ½ bliain go 6 bliana d’aois

Tá croíbhailiúchán ag leabharlanna Fhine Gall de leabhair atá oiriúnach do naíonáin agus leanaí óga suas go 6 bliana d’aois. Is sraith leabhar atá sa bhailiúchán atá ar fáil ar iasacht agus is féidir leas a bhaint astu sa seomra ranga nó i naíscoil agus beidh 10, 20 nó 30 chóip ann de gach leabhar. Sa mhéid go bhfuil a lán cóipeanna de gach leabhar sa Bhailiúchán Luathbhlianta – beidh leanaí in aon rang in ann leabhar amháin a léamh ag an am agus féadtar gníomhaíochtaí ranga a reáchtáil de réir téama an leabhair sin. Féadtar suas le 30 leabhar a fháil ar iasacht ón mBailiúchán Luathbhlianta speisialta seo.

Féadfaidh Múinteoirí agus oibrithe Cúraim Leanaí clárú le haghaidh cárta “Bloc-iasachta” ionas go mbeidh siad in ann suas le 30 leabhar a fháil ar iasacht ón mBailiúchán Luathbhlianta. Téigh i dteagmháil le do Chraobhleabharlanna i bhFine Gall agus cláraigh mar Bhall Bloc-iasachta sa Leabharlann – beidh gá litir ó d’fhostóir a bhreith leat.

Rogha teideal sa Bailiúchán Luathbhlianta