Cartlann

Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta do sheirbhíse cartlainne atá saor, inrochtana, furasta le húsáid agus gairmiúil a chur ar fáil dá saoránaigh. Caomhnaímid cartlann agus taifid Chomhairle Contae Fhine Gall agus na n-údarás áitiúil a bhí ann roimhe (Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath, Comhairlí Dúiche Bhaile Átha Cliath, Comhairlí Baile, na Boird Bhardachta, agus Ard-Ghiúiré Bhaile Átha Cliath) agus cuirimid iad ar fáil don phobal.

Cad a bhíonn ar siúl againn?

Cuirimid áiseanna taighde ar fáil i gCartlann agus Léann Áitiúil Fhine Gall, 46 An tSráid Thuaidh, Sord d’aon duine a chuireann spéis i stair an rialtais áitiúil i gContae Bhaile Átha Cliath, nó i stair an teaghlaigh, sa stair shóisialta nó sa stair áitiúil.

Cé a úsáideann an tseirbhís?

I measc na ndaoine a dhéanann teagmháil linn maidir le heolas atá sa Chartlann, áirítear taighdeoirí (idir ghairmiúil agus amaitéarach), grúpaí agus daoine aonair. Cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar an bhfón, sa phost nó ar ríomhphost. Tá na sonraí teagmhála le fáil ag bun an leathanaigh seo.

Cad atá againn?

Tá taifid agus cartlanna, idir phríobháideach agus phoiblí, le fáil sa Chartlann.

I measc na dTaifead Poiblí, áirítear taifid Chomhairle Contae Fhine Gall, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath, agus comhlachtaí áitiúla eile amhail: Miontuairiscí na Comhairle; Clár na dToghthóirí; Comhaid, Léarscáileanna agus Líníochtaí Roinne.

Map3

I measc na dTaifead Príobháideach, áirítear bailiúcháin atá faighte ag an gCartlann nó ar tugadh iad don Chartlann, mar shampla:

Bailiúchán Hely-Hutchinson; Páipéir Eastát Fhine Gall; Páipéir Eastát Hamilton, Barúin Bhaile an Aba; Taifid Ghraí Chlochráin; páipéir a bhaineann le Cath Chill Dhéagláin i 1916 agus Bridgid Connolly; Cartlann Mhuileann Shackleton; Miontuairiscí Chumann Feirmeoireachta Fhine Gall; agus roinnt bailiúcháin bheaga.

Conas is féidir féachaint ar ábhar sa Chartlann?

Ó Dé Luain, an 20  Deireadh Fómhair, ní mór do thaighdeoirí agus do chuairteoirí eile ar Chartlann agus Léann Áitiúil Fhine Gall, Teach Chluain Meala, Bealach Forster, Sord, coinne a dhéanamh roimh ré.

Bíodh is go mbeidh an seomra léitheoireachta ar oscailt mar is gnáth, is gá coinne a eagrú roimh do chuairt trí ghlaoch ar 01-8704496 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig  [email protected]

Luan go hAoine: 10.00am-1.00pm agus 2.00pm-5.00pm

Satharn: Dúnta 

An chéad chruinniú

Cúrsaí Reatha
Muintir Hely Hutchinson ó Shord agus an Cogadh Mór – Taispeántas

Daoine a bhfuil spéis acu sa stair áitiúil ag baint taitnimh as an taispeántas

Naisc

Tá liosta daoine as Fine Gall a fuair bás sa Chéad Chogadh Domhanda curtha le chéile ó fhoinsí éagsúla ag ár gcartlannaí.  Is i dTeach Chluain Meala atá an bunachar sonraí sin, agus is féidir féachaint air ansin. Cé nach maítear gur liosta críochnúil atá ann, d’fhéadfaí go mbeadh sé úsáideach do thaighdeoirí a chuireann spéis san ábhar seo.

Tá cur síos ar Bhailiúchán Hely-Hutchinson le fáil ar Thairseach Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Leathanach Cuardaigh Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Rinneadh miontuairiscí Chomhairle Baile/Choimisinéirí Bhaile Brigín a dhigitiú do chomóradh 150 bliain an chomhlachta rialtais áitiúil sin i bhFine Gall. Is féidir sna miontuairiscí a chuardach ar líne ag:

www.digisearch.ie