Cáin Mhaoine Áitiúil

Is cáin a íoctar ar luach an mhargaidh ar mhaoin chónaithe í an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMA). Tháinig an muirear a riarann agus a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim, i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2013. Bhí íocaíocht leath-bhliana dlite in 2013, agus íocaíocht do bhliain iomlán dlite ó 2014 i leith.

 

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ

FÓGRA MAIDIR LE BREITHNIÚ AR FHACHTÓIR COIGEARTAITHE ÁITIÚIL A SHOCRÚ DO 2020

(CÁIN MHAOINE ÁITIÚIL)

Forléargas

Tá foráil ar leith san Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 (arna leasú), gur féidir le Comhaltaí Tofa d’údarás áitiúil rún foirmiúil a rith chun an ráta bunúsach den Cháin Mhaoine Áitiúil dá gceantar riaracháin a athrú de réir céatadán ar a dtugtar an Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil.

Ciallaíonn sin gur féidir le Comhairle Contae Fhine Gall ardú nó ísliú uasta 15% a chur ar an mbunráta Cánach Maoine Áitiúla sa Chontae nó é a fhágáil gan athrú.

Ag cruinniú de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall a tionóladh an 10 Meán Fómhair 2018 chun an t-ábhar sin a bhreithniú, chomhaontaigh na Comhaltaí ísliú 10% a chur ar an mbunráta Cánach Maoine Áitiúla is infheidhme sa Chontae.   Beidh feidhm leis an ísliú seo ar feadh bliana amháin ón 1 Samhain 2018 (dáta dlite) go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2019 agus bhí an t-ísliú sin san áireamh sa mhuirear Cánach Maoine Áitiúla 2019 is iníoctha ag úinéirí maoine sa Chontae do 2019.  Rachaidh an ráta Cánach Maoine Áitiúla ar ais go dtí an bunráta bunaidh an 1 Samhain 2019, ach amháin sa chás go ndéanfaidh na Comhaltaí Tofa cinneadh an t-athrú reatha a choinneáil nó athrú eile a chur i bhfeidhm.

 

Cén fáth a bhfuil comhairliúchán ar bun againn?

Cruinneoidh an Chomhairle i Meán Fómhair 2019 chun breithniú a dhéanamh ar Fhachtóir Coigeartaithe Áitiúil a shocrú do 2020.  Ní mór do chomhaltaí cinneadh a dhéanamh cé acu an gcoinneofar an t-athrú a comhaontaíodh in 2018, an gcomhaontófar athrú eile, nó gan athrú ar bith a chur i bhfeidhm.

Cuirfidh an Chomhairle fáilte roimh aighneachtaí ón bpobal ar an ábhar sin, go háirithe maidir leis an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag an athrú reatha a choinneáil, nó ag athrú eile nó gan athrú ar bith a chur i bhfeidhm ar ghnónna, ar dhaoine aonair agus ar sheirbhísí údaráis áitiúil.

 

Ar mhaith leat aighneacht a dhéanamh?

Dé Luain an 2 Iúil  2019 go dtí  12 Meán  lae Dé hAoine 2 Lúnasa 2019 an tréimhse a nglacfar le haighneachtaí. 

Is féidir leat aighneacht a dhéanamh trí cheann de na nithe seo a leanas:

 

  • cruachóip den suirbhé a sheoladh chuig:

               Aighneachtaí CMÁ,

        An Rannóg Airgeadais

        Comhairle Contae Fhine Gall                                 

        Áras an Chontae

                      Sord,

 Co. Bhaile Átha Cliath.

               K67X8Y2

Cuirfear cruachóipeanna den suirbhé seo ar fáil i Leabharlanna Poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall, Áras an Chontae, Sord agus sna hOifigí Cathartha, Baile Bhlainséir.

 

Tuilleadh eolais:

Uimhreacha Teil:     8905332 / 8905339 / 8905455 / 8905326

Naisc: Cáin Mhaoine Áitiúil Ceisteanna a Chuirtear go Minic:   Local Property Tax 2020: Frequently Asked Questions as Gaeilge

Beidh gach tuairim a chuirfear ar aghaidh chuig an gComhairle sa phróiseas comhairliúcháin seo, lena n-áirítear ainmneacha agus seoltaí na ndaoine a thugann tuairimí, mar chuid den tuarascáil nach mór de réir dlí a chur i láthair ag cruinniú de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall.  Dá réir sin, cuirfear san áireamh iad sna miontuairiscí den chruinniú sin agus beidh siad le feiceáil, mar sin, ar láithreán gréasáin na Comhairle.