Cíosanna

Tá Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa atá againn freagrach as measúnú agus bailiú an Mhuirir Seachtainiúil (Cíos) ar ár stoc tithíochta uile, lena n-áirítear an Scéim Cóiríochta ar Cíos agus tithe ar Léas Fadtéarmach.

Cuntais agus Measúnú Cíosa

Faoin Scéim Cíosanna Difreálacha bíonn do mhuirear seachtainiúil (cíos) bunaithe ar ioncam inmheasta gach ball den teaghlach. Is é do fhreagracht mar thionónta muid a chur ar an eolas faoi aon athrú ar do chúinsí; msh: athruithe ar ioncam, nó daoine ag bogadh isteach nó amach as an teaghlach.

Tá sonraí teagmhála liostaithe ag bun an leathanaigh seo.

Conas a Ríomhtar an Muirear Seachtainiúil?

Ríomhtar an Muirear Seachtainiúil bunaithe ar ioncam inmheasta gach ball den teaghlach.

Míníonn ár ndoiciméad faoin Scéim Cíosa Difreálach agus an Treoir Maidir leis an Scéim Cíosanna Difreálacha conas a ríomhaimid an Muirear Seachtainiúil.

Conas is féidir liom a chur in iúl do Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa faoi ioncam an teaghlaigh nó athrú ar chúinsí?

Má tá athrú tagtha ar ioncam an teaghlaigh, priontáil agus líon an Fhoirm Mheasúnaithe Cíosa 2015 Má tá tú fostaithe anois priontáil agus comhlánaigh an Fhoirm Ioncaim 2015 Is féidir leat na foirmeacha a sheoladh ansin chuig an seoladh atá liostaithe ag bun an leathanaigh seo.

Cad a tharlóidh má bhíonn riaráiste cíosa orm?

Má tharlaíonn sé go bhfuil riaráiste ar do chuntas cíosa ort ba chóir duit teagmháil a dhéanamh linn láithreach. Pléifimid ansin do chás leat go mion agus socróimid plean íocaíochta a chabhróidh leat do riaráistí a ghlanadh laistigh de thréimhse réasúnach ama gan tionchar diúltach a imirt ar do chúinsí airgeadais. Beidh tú ag íoc Muirear Seachtainiúil aontaithe níos airde ansin.

Conas is féidir liom mo Mhuirear Seachtainiúil a íoc?

 • Is féidir leat do Mhuirear Seachtainiúil a íoc ag úsáid ‘Cárta Cíosa’ (ar fáil ar iarratas ó Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa) ag na háiteanna seo a leanas:
 • Aon Oifig Poist
 • Ionaid Mhiondíola a oibríonn an tsaoráid Billpay
 • Is féidir Íocaíochtaí-Oifige in Airgead Tirim a dhéanamh le hairgead tirim, dréacht bainc, seic, cárta creidmheasa agus léasair. Is féidir leat do sheiceanna a phostáil nó teacht isteach chuig oifig Íocaíochta na Comhairle i Halla an Chontae, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath nó ar Bhóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.
 • Glacaimid freisin le híocaíochtaí teileafóin. Más mian leat íoc le cárta creidmheasa nó cárta léasair, cuir glaoch ar ár n-oifig airgid ag;
  Teileafón (01)8905309 nó (01) 8905154.
  Bíonn an oifig Airgid ar oscailt ó 9.30rn go 3.30in Luan go hAoine.

Is féidir leat íoc freisin trí:

 • Cárta Léasair
 • Visa
 • Foirm Bhuanordaithe. Chun do chíos a íoc trí bhuanordú trí do bhanc, íoslódáil 2 chóip den Fhoirm Bhuanordaithe seol cóip amháin chuig do bhanc agus an cóip eile chuig Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa. Déan cinnte go bhfuil d’uimhir chuntais scríofa go soiléir ar an bhfoirm. Is polasaí é i gcás gach ligean nua go bhfuil ar an Tionónta, nuair is iomchuí, foirm Bhuanordaithe a shíniú.
 • An Scéim um Bhuiséad Teaghlaigh.
  Is scéim í seo a chuidíonn leo siúd atá ag fáil íocaíochtaí um chosaint shóisialta ar leith chun costas roinnt billí teaghlaigh a roinnt i rith na bliana. Faoin scéim baintear méid socruithe as d’íocaíocht um chosaint shóisialta gach seachtain. Is é 25% den íocaíocht iomlán um chosaint shóisialta seachtainiúil an t-uasmhéid is féidir a bhaint amach. Tá an scéim seo á feidhmiú ag An Post agus caithfear d’íocaíocht a íoc trí d’oifig poist áitiúil. Tá an Scéim um Bhuiséad Teaghlaigh saor in aisce. 
  Féach www.anpost.ie nó Teileafón Saorghlao 1800 707 172.
  Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa. Is polasaí é i gcás gach ligean nua go bhfuil ar an tionónta, nuair is iomchuí Foirm Asbhaint um Bhuiséad Teaghlaigh a shíniú.

Conas is féidir liom mo Mhuirear Seachtainiúil reatha agus m’Iarmhéid Reatha a sheiceáil?

Má tá rochtain ar an idirlíon agat is féidir leat féachaint ar do Ráiteas Cuntais Cíosa ag an nasc thíos, eisítear d’ainm úsáideora agus do phasfhocal ar iarratas ó Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa, caithfidh ainm úsáideora agus pasfhocal a bheith agat sular féidir leat an ráiteas ar líne seo a rochtain.

Ráiteas Cuntais Cíosa

Más rud é nach bhfuil rochtain ar an idirlíon agat is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar an teileafón nó ar an ríomhphost ag na sonraí teagmhála thíos.

Déan Teagmháil Linn

Tríd an bPost

Comhairle Contae Fhine Gall
Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa
Bloc 1 Urlár 1
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15 

Ceantar Thuaisceart an Chontae

Teileafón: (01) 8905132 nó
Ríomhphost: [email protected]

I measc na gceantar i dTuaisceart an Chontae atá áirithe tá Baile Brigín, Domhnach Bat, Binn Éadair, Lusca, Mullach Íde, Port Mearnóg, Port Reachrann, An Ros, na Sceirí agus Sord

Ceantar Bhaile Átha Cliath 15  

Teileafón: (01) 8905593 nó
Ríomhphost: [email protected]

I measc na gceantar i mBaile Átha Cliath 15 atá áirithe tá Baile an Bhlácaigh, Baile an Chairpintéaraigh, Teach Chainnigh, Caisleán Cnucha, Cluain Aodha, Cluain Saileach, Cúil Mhín, Baile an Hartaigh, Mullach Eadrad, Ongar, Baile an Tirialaigh, Verdemont agus An Coireán