Bruscar

Baineann an leathanach seo le bruscar, dumpáil neamhdhleathach agus le feasacht faoi bhruscar 

Ag Caitheamh Bruscair

Is féidir aon chion maidir le bruscar a thuairisciú chuig an Aonad Bainistithe Bruscair dár gcuid ar an uimhir saorghlao 1800 201093 nó is féidir teagmháil a dhéanamh linn idir 9:00am agus 5:00pm Luan go Déardaoin agus idir 9:00am agus 4:30pm ar an Aoine nó ar ríomhphost: [email protected]

Má fheiceann tú duine ag caitheamh bruscair nó ag dumpáil bruscair is féidir fíneáil a eisiúint ar bhonn do thuairisce. Mura n-íoctar an fhíneáil leanfaimid leis an gcás sa Chúirt Dúiche agus tabharfaidh Breitheamh cinneadh neamhspleách. Chun ionchúiseamh a dhéanamh sa chúirt iarrfar ort a bheidh i láthair mar fhinné.

Comhlánaigh, le do thoil, Foirm Ráiteas Finné 2016  fad is atá an eachtra úr i d’intinn agus seol isteach é ag an Aonad Bainistithe Bruscair chomh luath agus is féidir.  Foirm Maidir le Ráiteas ó Fhinné

Ghlac an Chomhairle iomlán le Plean Bainistithe Bruscair Fhine Gall 2012 – 2015 ar an 10ú Nollaig 2012. Clúdaíonn an plean seo a leanas:

 • Bruscar a chosc, feasacht agus oideachas
 • Bearta forfheidhmiúcháin chun bruscar a chosc agus a rialú
 • Oibríochtaí bainistithe bruscair
 • Cur chun feidhme agus faireachán.  

Fíneálacha Bruscair

Tá seisear Maor Bruscair fostaithe againn agus cuimsíonn a gcuid dualgas:

 • Dumpáil neamhdhleathach a fhiosrú agus a ionchúiseamh
 • Fíneálacha ar an láthair i leith cionta bruscair a eisiúint
 • Cionta tromchúiseacha a ionchúiseamh trí na cúirteanna

An fhíneáil ar an láthair reatha i leith bruscair faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar 1997 - 2003, ná €150.00. Nuair a théann an cás chuig an gCúirt Dúiche agus má fhaightear an cúisí ciontach is féidir leis an bhfíneáil a bheith chomh hard le €3,000.00.

Is féidir fíneáil a eisiúint ar roinnt cúiseanna, lena n-áirítear

 • má chaitheann tú bruscar uait in áit phoiblí
 • mura gcoinníonn tú an gairdín ar aghaidh an tí nó aon chosán atá tadhlach leis an teach saor ó bhruscar
 • má chuireann tú amach málaí nó do bhosca bruscair ar bhealach a d’fhéadfadh a bheith ina údar bruscair – mar sin bí cúramach faoin mbealach a chuireann tú amach do chuid bruscair le haghaidh bailiúcháin
 • cead a thabhairt do do mhadra áit phoiblí a shalú agus gan glanadh a dhéanamh ina dhiaidh (féach an leathanach ar Rialú Madraí)

Fíneáil Bruscair a achomharc

Má mheasann tú fíneáil a bheith éagórach nó i ndearmad is féidir achomharc a dhéanamh ar Fhoirm Achomharc Fhíneáil Bruscair, Bilingual Appeals Form. Ba chóir achomharc a chur isteach laistigh de 21 lá ó dháta fála na fíneála.  Cuirfear cinneadh faoi achomharc in iúil duit laistigh de 21 lá ó dháta fála an achomhairc.

Gníomhaíocht Neamhdhleathach Dramhaíola

Má tá tú in amhras go bhfuil gníomhaíocht neamhdhleathach dramhaíola ar siúl ar láthair nó ag suíomh in Fhine Gall ba chóir duit teagmháil a dhéanamh linn ar shaorghlao 1800 2010 93 nó ar ríomhphost [email protected].  Más mian leat gearán a dhéanamh faoi Chosaint Comhshaoil ba chóir an fhoirm seo thíos a úsáid.

Foirm Ghearáin Dumpáil MhídhleathachFoirm Ghearáin Dumpáil Mhídhleathach    

Is féidir le duine den phobal dumpáil neamhdhleathach a thuairisciú chuig an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) via uimhir teileafóin íosghlao 24-uair 1850 365 121.

Feasacht faoi Bhruscar

Glacann Comhairle Contae Fhine Gall páirt ghníomhach agus tugann sé tacaíocht agus spreagadh do phobail chun a bheith gníomhach i nglanadh suas go háitiúil. Más mian le duine nó grúpa sa phobal glanadh suas a eagrú nó comhairle a fháil faoi ghlanadh suas ag am ar bith i rith na bliana ba choir teagmhála dhéanamh leis na rannóga Oibríochtaí ag na huimhreacha seo leanas: Oibríochtaí Bhinn Éadair/Mhullach Íde ag (01) 890 5946

Caisleán Cnucha/Mullach Eadrad ag (01) 890 5934.

Baile Brigín/Sórd ag (01) 890 5935.

Déanfaidh foireann oibríochtaí socruithe le málaí a sheachadadh agus le dramhaíl a bhailiú nuair a bheidh an obair críochnaithe.