Buiséad Bliantúil

Sa bhuiséad ioncaim, pléitear leis an gcaiteachas a bhíonn ann ó lá go lá le seirbhísí a chothabháil agus a chur ar fáil ar fud an chontae. ‌

 Glacadh le Buiséad Bliantúil 2019 ag na comhaltaí tofa ar 6 Samhain 2018

Foinsí maoinithe na Comhairle

Maoinítear Buiséad Ioncaim na Comhairle tríd na foinsí seo a leanas:

  • Rátaí tráchtála
  • Cáin Mhaoine Áitiúil
  • Deontais Rialtais
  • Uisce Éireann
  • Ranníocaíochtaí pinsin
  • Cíos/Aisíocaíochtaí iasachta
  • Ioncaim ó earraí agus ó sheirbhísí

Buiséad Ioncaim a Réiteach

Gach bliain bíonn dualgas dlíthiúil ar an gComhairle buiséad a réiteach agus a ghlacadh agus réamh-mheastacháin ioncaim is caiteachais don bhliain dár gcionn.   Réitíonn an Príomh-Fheidhmeannach na buiséid i gcomhairle leis an nGrúpa Beartais Chorparáidigh.  Ina dhiaidh sin féin, is é an ról atá ag do chuid Comhairleoirí áitiúla tofa ná an buiséad a ghlacadh, le leasuithe air nó gan leasuithe.   

Tá fráma ama reachtúil ann ar laistigh de a chaithfear an buiséad a ghlacadh.   Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a chinneann é seo. Roinntear an buiséad ina 8 gcuid, mar a leanas: 

Roinn A  -  Tithíocht agus Tógáil
Roinn B  -  Iompar Bóthair agus Sábháilteacht 
Roinn C  -  Soláthar Uisce agus Séarachas 
Roinn D  -  Dreasachtaí Forbartha agus Rialuithe
Roinn E  -  Cosaint an Chomhshaoil
Roinn F  -  Caitheamh Aimsire agus Taitneamhacht
Roinn G  -  Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas Sóisialach 
Roinn H  -  Seirbhísí Éagsúla

Déantar tuilleadh briseadh síos ar na Ranna seo ina seirbhísí agus fo-sheirbhísí, rud is féidir a fheiceáil i leabhar an bhuiséid.‌

Buiséad Bliantúil 2019

Buiséad Blaintúil 2018‌‌

Buiséad Bliantúil 2017

Buiséad Bliantúil 2016

Buiséad Bliantúil 2015

Buiséad Bliantúil 2014
Buiséad Bliantúil 2013
Buiséad Bliantúil 2012
Buiséad Bliantúil 2011
Buiséad Bliantúil 2010
Buiséad Bliantúil 2009
Buiséad Bliantúil 2008