Cosaint Sonraí

Faoi Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí  (AE) 2016/679, agus faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 tá dualgas ar Chomhairle Contae Fhine Gall a bheith cothrom maidir le haon fhaisnéis phearsanta a bhailítear a láimhseáil agus a stóráil. Faoin na hachtanna cosnaítear príobháideachas pearsanta agus cearta dhaoine aonair trí theorainn a chur leis an tslí a úsáideann agus a roinneann an Chomhaire do fhaisnéis phearsanta.

Nuair a thugann faisnéis phearsanta dúinn, tá cearta agat maidir le conas a úsáidtear an fhaisnéis. Tá dualgas ar Chomhairle Contae Fhine Gall do shonraí a choimeád príobháideach agus slán.

 

Cad é Sonraí Pearsanta?

Faoi Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí  (AE) 2016/679 tugtar sainmhíniú ar ‘shonraí pearsanta’ mar:

‘aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha saineathanta nó in-sainaitheanta (‘ábhar sonraí’); is é is duine nádúrtha in-sainaitheanta ann duine is féidir a shainaithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt a dhéanamh d'aitheantóir amhail ainm, uimhir aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó ceann amháin nó níos mó de thosca a bhaineann go sonrach le céannacht fhisiceach, fhiseolaíoch, ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine nádúrtha sin;’

 

Tá dualgas orainn aon Shonraí Pearsanta a chosaint atá:

  • Á choinneáil ar ríomhaire
  • Á choinneáil ar phaipéar ná ar aon chóras comhdúcháin láimhe eile
  • I bhfoirm grianghrafanna, taifead TCI/fhiseáin; do ghrianghraf nó taifid de do ghuth.

Tá dualgas orainn na nithe seo a leannas a chinntiú i gcónaí:

(a) go ndéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil go dleathach, go cothorm agus go trédhearcach;

(b) go mbailítear do shonraí pearsanta do chuspóirí sonraithe, follasacha agus dlisteanacha agus nach ndéantar aon phróiseáil bhreise air ar bhealach atá neamhfhreagrach do na cuspóirí sin;

(c) go bhfuil do shonraí pearsanta imleor, ábhartha agus teoranta do cad atá riachtanach maidir leis na cuspóirí agus don phróiseáil a dhéantar orthu.

(d) go bhfuil do shonraí pearsanta cruinn agus, nuair atá sé riachtanach, coimeádta suas chun dáta;

(e) go gcoimeádtar do shonraí pearsanta i bhfoirm nach dtugtar cead aitheantas a thabhairt ar ábhair shonraí ar feadh níos mó ná an t-am atá riachtanach do na cuspóirí atá cúis leis an bpróiseáil;

(f) go ndéantar próiseáil ar an sonraí pearsanta ar bhealach a chinntíonn slándáil cuí, ina measc cosaint ó phróiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach agus ó chailliúint thimpisteach, ó scrios nó ó damáiste. Úsáidtear bearta teicniúla cuí nó bearta eagraíochtúla chun é sin a dhéanamh .

Nuair a chláraíonn an Chomhairle Sonraí Pearsanta fút, tá ceart agat na nithe seo a leannas a bheith ar eolas agat:

(a)  sonraí teagmhála Oifigigh Cosanta Sonraí na Comhairle;

(b)  cad a dhéanfar le do shonraí pearsanta agus an chúis atá leis;

(c)  gníomhaireachta eile, más ann, gur féidir do shonraí pearsanta a roinnt leo.

Chomh maith leis sin, tá ceart agat na nithe seo a leannas a bheith ar eolas agat chun cinntiú go bhfuil an Chomhairle ag gníomhú ar bhealach atá cothrom agus follasach:

a)    an fad a choimeádfaimid do Shonraí Pearsanta, agus an chúis atá leis;

b)    go bhfuil ceart agat iarratas ar rochtain ar do Shonraí Pearsanta a chur isteach, cóip dá Shonraí Pearsanta a fháil, aon bhotúin atá ann a cheartú, do Shonraí Pearsanta a scriosadh (i gcásanna áirithe), cuir i gcoinne a úsáide, agus é a aistriú  (‘iniomparthacht sonraí’);

c)    go bhfuil ceart agat caoineachán a chur i dtaisce údaráis mhaoirseachta;

d)    aon chinnteoireacht uathoibrithe a bhí ann, próifíliú san áireamh, a bheith ar eolas agat agus na cúiseanna a bhí leis.

 

Conas teacht ar do Shonraí Pearsanta

Faoi Alt 12 de Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí 2016/679 tá ceart agat fáil amach, saor in aisce, an bhfuil aon fhaisnéis ag an gComhairle fút. Is féidir an fhaisnéis atá againn a fháil amach agus an chúis atá leis.

Tá dualgas ar an gComhairle freagra a thabhairt ar d’iarratas ar fhaisnéis mar seo laistigh de mhí.

Faoi Alt 12 de Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí 2016/679 tá ceart agat cóip d’aon fhaisnéis phearsanta atá againn a fháil in aon fhoirm atá againn. Tá tú i dteideal a bheith ar an eolas maidir leis an áit a bhfuaireamar an fhaisnéis, an tslí a úsáideadh é agus má thugtar é d’aon duine eile.

Tá seans go n-iarrfar na nithe seo a leannas ort chun cabhrú linn dul i ngleic le d’Iarratas Duine ar a S(h)onraí:

  • Cruthúnas Céannachta
  • Seoladh poist reatha nó roimhe seo
  • An bhfuil faisnéis shonrach nó an fhaisnéis ar fad atá ag an gComhairle ag teastáíl

Cuireann an Chomhairle Foirm Foirm Iarratas Duine ar a S(h)onraí ar fáil chun an iarratas duine ar a s(h)onraí a éascú.

 Caithfear gach iarratas ar shonraí pearsanta atá a choimeád ag Comhairle Contae Fhine Gall a chur i scríbhinn tríd an bpost nó trí ríomhphoist chuig:

 Oifigeach Cosanta Sonraí

An Roinn um Ghnóthaí Corparáide agus Rialachas, Comhairle Contae Fhine Gall, Príomhshráid, Sord, Contae Bhaile Átha Cliath Ríomhphoist:[email protected] Teileafón: 01 8905162 

BEARTAIS UM CHOSAINT SONRAÍ AGUS FOGRAÍ CUIMSITHEACHA

Beartas um Chosaint Sonraí Fhine Gall

Beartas Náisiúnta Coinneála

Ráiteas Príobháideachas, Mí na Bealtaine 2018

Ráiteas Príobháideachas na Roinne Oibríochtaí

Ráiteas Príobháideachas na Roinne Ailtireachta

Privacy Statement for Cash Office

Privacy Statement Planning & Strategic Infrastructure Dept.

 

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Más é do thuairim nach bhfuil meas ar do chearta cosanta sonraí á léiriú ag an Chomhairle , téigh i dteagmháil linn le do thoil. Muna bhfuil tú sásta lenár bhfreagra, is féidir dul i dteagmháil le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí ar an seoladh seo:

 

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise

LoCall: 1890 252 231, Teileafón: 057 8684800, Faisc: 057 8384757

Ríomhphoist: [email protected]

Suíomh gréasáin: http://www.dataprotection.ie