Clár Fhine Gall Ildánach

Léigh tuilleadh maidir le Clár Fhine Gall Ildánach anseo

 Creative Fingal

Clár Fhine Gall Ildánach

Is áit ar leith í Fine Gall, atá sainithe ag a hoidhreacht nádúrtha ar an gcósta, lena huiscebhealaí, a tírdhreach agus a fiadhúlra féin, le cultur saibhir staire, ceoil agus béaloidis. Tá traidisiúin láidre ag an gcontae sa ghairneoireacht, sa talmhaíocht agus san iascaireacht chomh maith le hoidhreacht shaibhir a shíneann siar na mílte blianta, mar ar tógadh tuamaí pasáiste Bhrí Mhór agus lonnaíochtaí meánaoiseacha amhail Sord agus Lusca, agus caisleáin amhail Caisleán Mhullach Íde agus Caisleán Ard Giolláin. Tá 88km de chósta ag an gcontae ag síneadh ó Bhinn Éadair chuig tuaisceart Bhaile Brigín, chomh maith le trí cinn d’inbhir agus de ghnáthóga riasc goirt le 13 mhór-thrá – is léir mar sin go bhfuil oidhreacht nádúrtha againn a bhfuil luach mór ag baint léi ó thaobh an chaomhantais agus an chonláiste de.

Is iad na daoine an acmhainn is mó atá ag Fine Gall – an daonra is tapúla fás agus is óige in Éirinn agus an tríú daonra is mó. Tá beogacht agus ilchineálachas ár gcultúir ar cheann dár sócmhainní is tábhachtaí.

Tá ról ríthábhachtach ag údaráis áitiúla i gcur i bhfeidhm foriomlán an Chláir Éire Ildánach agus tá an dualgas orthusan amháin, trína bhfoirne cultúir, Crann Taca 2 den chlár a chur i bhfeidhm – Cruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal. Sannadh an fhreagracht sin as Éire Ildánach ar na húdaráis áitiúla mar gheall ar an tionchar dochreidte a bhí ag tionscadail chomhoibritheacha chomhordaithe an údaráis áitiúil do chomóradh céad bliain 1916. Leagtar amach sa Phlean seo tús aistear cúig bliana Fhine Gall, tionscnamh beartais an-tábhachtach agus náisiúnta atá lárnaithe ar an gcultúr agus ar an bhfolláine.

Léigh tuilleadh faoin gClár Éire Ildánach Fhine Gall  Clár Fhine Gall Ildánach