Eolas faoi Fhine Gall

 

Eolas faoi Fhine Gall

Is Údarás Áitiúil sinn ó thuaidh de Bhaile Átha Cliath agus tá oifigí againn i Sord agus i mBaile Bhlainséir.  Freastalaimid ar cheantar tíreolaíochta 448 cilliméadar cearnaithe, a bhfuil idir phobail tuaithe, uirbeacha agus fho-uirbeacha ina gcónaí ann. Tá go leor de bhonneagar mór na tíre agus an réigiúin anseo, Aerfort Bhaile Átha Cliath ina measc. 
Féach Léarscáil idirghníomhach Fhine Gall

 

Bunaíodh Comhairle Contae Fhine Gall i 1994 agus is í an tÚdarás Áitiúil í do chontae riaracháin Fhine Gall.  Tá Fine Gall lonnaithe ó thuaidh de Bhaile Átha Cliath agus taobh leis tá Contae Bhaile Átha Cliath Theas, an Mhí agus Cill Dara, agus Muir Éireann lastoir de.  Tá achar tuairim is 448 cilliméadar cearnaithe i gceist leis an gcontae, idir fhad agus leithead. 
Tá daonra 296,214 (Daonáireamh 2016) i bhFine Gall agus dá bhrí sin is é an tríú ceantar údaráis áitiúil is mó sa tír é a bhfuil daonra. Tháinig méadú 77% ar an daonra idir 1996 agus 2011.  Is sa chontae seo atá an daonra is óige sa tír freisin.  

Tá buntáistí eacnamaíochta suntasacha ag Fine Gall, lena n-áirítear Aerfort Bhaile Átha Cliath, é a bheith gar do Chalafort Bhaile Átha Cliath, agus bonneagar iarnróid, bóthair, cumhachta agus teileachumarsáide a bheith ann.  Fágann a ghiorracht atáimid do lár chathair Bhaile Átha Cliath ar thaobh amháin agus do Bhéal Feirste ar an taobh eile, go leanfar den fhás anseo.  Tá tábhacht náisiúnta le hAerfort Bhaile Átha Cliath de bharr go bhfuil a oiread daoine fostaithe ann agus go n-úsáideann a oiread daoine a chuid seirbhísí eiltilte agus aerlasta. Fágann an méid sin gurb é an foinse eacnamaíochta is tábhachtaí i bhFine Gall é. 

Ceann de chomharthaí sóirt Fhine Gall ná éagsúlacht an tírdhreacha ann.  Tá idir cheantair tuaithe, cheantair uirbeacha agus cheantair fho-uirbeacha ann.  Tá pobail sheanbhunaithe ina gcónaí ann a raibh a sinsear ann rompu ar feadh na gcéadta bliain. Taobh leo sin tá pobail nua ann nach bhfuil mórán de bhaint acu leis an gceantar go stairiúil ach a bheidh amach anseo.  

Síneann cósta Fhine Gall 88 ciliméadar ar fhad, ó Chill Fhionntain go Baile Brigín. Tá trí inbhear cosanta, gnáthóg riasc goirt agus trí cinn déag de thránna móra againn.  Tá an Life buailte linn san iardheisceart den réigiún.

Cuirimid réimse seirbhísí ar fáil dár saoránaigh - áiseanna pobail agus fóillíochta, tithíocht, pleanáil, seirbhísí timpeallachta, cothabháil, uisce, bealaí iompair, agus tacaíocht ghnó, gan ach cuid de na seirbhísí a lua.

Tá eolas faoinár gcuid seirbhísí ar fad ar fáil ar an láithreán gréasáin seo. Mar sin féin, dá mba mhian leat teagmháil dhíreach a dhéanamh linn, seo duit thíos na sonraí teagmhála.

Déan Teagmháil Linn

Ríomhphost: [email protected] 
Teileafón: 01 890 5000  Teileafón (tar éis uaireanta oibre): (01) 873 1415

Uaireanta oscailte

Luan go Déardaoin: 9:00am – 5:00pm
Aoine: 9:00am – 4:30pm

Oifig Shoird

Comhairle Contae Fhine Gall
Halla an Chontae
An Phríomhshráid
Sord
Contae Átha Cliath
K67 X8Y2
Cliceáil anseo chun féachaint ar léarscáil a thaispeánann cá bhfuil Halla an Chontae i Sord

Oifig Bhaile Bhlainséir

Comhairle Contae Fhine Gall
Oifigí Cathartha
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15
D15 W638 
Cliceáil anseo chun féachaint ar léarscáil a thaispeánann cá bhfuil Oifigí Cathartha Halla an Chontae i mBaile Bhlainséir