Saoráil Faisnéise

Tugadh an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014, isteach chun cabhrú leis an bpobal teacht ar fhaisnéis oifigiúil a bhaineann le taifid a cruthaíodh tar éis an 21 Deireadh Fómhair, 1998.

Tugann an tAcht ceart dlíthiúil duit:

  • faisnéis atá á coimeád ag comhlachtaí poiblí a fháil
  • faisnéis oifigiúil a bhaineann leat féin a leasú sa chás go bhfuil sí neamhiomlán, neamhchruinn nó míthreorach
  • faisnéis a fháil faoi chúiseanna atá le cinntí a imríonn tionchar orthu

Iarraidh a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise

Caithfidh d'iarraidh a bheith i scríbhinn agus ní foláir duit a chur in iúl go beacht ann go bhfuil an fhaisnéis á lorg agat faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 2014. Freagrófar gach iarraidh taobh istigh de 3 lá oibre agus déanfar cinneadh fúithi taobh istigh de 4 seachtaine (20 lá oibre) mura n-iarraimidne síneadh ama de bharr an chineáil iarrata atá ann.

Táille

Níl aon bhuntáilleadh iarrata ann níos mó, ach ní mór na táillí seo a leanas a íoc mar seo a leanas:-

Is é an táille atá ar Athbhreithniú Inmheánach faoi Alt 21 anois ná €30.00 (€10.00 do lucht cártaí leighis agus dá gcleithiúnaithe).

Athbhreithniú Neamhspleách

Más rud é, tar éis athbhreithniú inmheánach, nach bhfuil tú sásta leis an gcinneadh, féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách a lorg. Is é an táille atá air sin ná €50.00 (€15.00 do lucht cártaí leighis agus dá gcleithiúnaithe), sa chás gur iarraidh neamhphearsanta atá ann. Is é an Coimisinéir Faisnéise a dhéanfadh a leithéid d'athbhreithniú agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis-sean ag an seoladh seo a leanas:

Sa Phost  Oifig an Choimisinéara Faisnéise
                18 Sráid Líosain Íochtair
                Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost:  [email protected] 
Teileafón: (01) 639 5689

Cuntas Nochta Faisnéis um Shaoráil Faisnéise, 2016

Is féidir leat liosta iarrataí a rinneadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ó Eanáir 2016 go dáta a fheiceáil inár  Freedom of Information Disclosure Log 2016 .

Liostáiltear na cineálacha iarrataí a rinneadh agus cé a rinne iad, mar seo a leanas:

Gnó: Lucht Gnó/Grúpaí Leasmhara/Aturnaetha/Ceardchumainn/Cuntasóirí.
Iriseoir: Na Meáin/Iriseoirí
Oireachtais: Baill an Oireachtais/Ionadaithe Poiblí
Baill Foirne: Baill Foirne an Údaráis Áitiúil
Cliant: Faighteoir seirbhíse
Eile: Baill an phobail 

Déan Teagmháil Linn

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise                                                   
Halla an Chontae                                                                                      
Sord                                                                                                         
Fine Gall                                                                                                 
Co. Bhaile Átha Cliath                                                                                                                  

Teileafón: (01) 890 5162

Ríomhphost: [email protected]