Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Fhine Gall

National LCDC logo

Forbairt gheilleagrach áitiúil, shóisialta agus pobail a chomhordú agus a chur i bhfeidhm.

Cad a dhéanann an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil?

In Tús Áite do Dhaoine leagtar amach athchóirithe ar an rialtas áitiúil le ról níos lárnaí a thabhairt dó san fhorbairt gheilleagrach, shóisialta agus pobail go háitiúil.Thug   an tAcht Rialtais Áitiúil 2014 feidhm reachtúil do na gealltanais sin, lena n-áirítear  Oifigí Fiontraíochta Áitiúla a chur ar bun agus na Local Community Development Committee Guidelines 2016

Tá roinnt feidhmeanna reachtúla ag Coistí Forbartha Pobail Áitiúil:

1. (a) Bheith freagrach as cláir maoinithe náisiúnta ag leibhéal áitiúil.  In 2015-2017 tacóidh feidhmiú an Chláir Cuimsithe Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail  le straitéisí áitiúla do phobail agus do dhaoine aonair. Aimseoidh agus tabharfaidh sé faoi cheisteanna a bhaineann le cuimsiú sóisialta, cuirfidh sé rochtain ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil, fostaíocht agus fiontar sóisialta chun cinn. 

SICAP Programme Implementer Newsletter Spring 2016

Riachtanais an Chláir Cuimsithe Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail 2015

Nuachtlitir Fheidhmitheoir an Chláir Cuimsithe Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail - Fómhar 2015

Físeán gairid beoite an Chláir Cuimsithe Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail

Bileog an Chláir Cuimsithe Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail

1. (b) An ghné LEADER den Chlár Forbartha Tuaithe (2015-2020) a éascú le tacú le tionscadail forbartha geilleagraí inbhuanaithe do phobail tuaithe, idir thurasóireacht, agraibhia agus ghníomhaíochtaí gnó eile.

Eolas breise faoi LEADER agus cuir i láthair ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil

2. Comhordú cláir forbartha áitiúil agus pobail a fhaigheann maoiniú poiblí a fheabhsú agus dúbláil a laghdú.

3. Na gné pobail agus athbhreithnithe de ghnéithe geilleagracha de  Threoirlínte Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail a ullmhú agus a chur i bhfeidhm.

Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail - Tuilleadh Eolais

Cé hiad Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Fhine Gall?

Tá ionadaíocht leathan ar an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil, ar a bhfuil 19 gcomhalta, ó ghrúpaí leasa príobháidigh agus phoiblí lena n-áirítear baill ó ghnó, forbairt áitiúil, oideachas, fiontraíocht, talmhaíocht, obair dheonach agus údarás áitiúil. 

 

LCDC Information Leaflet 2016

Ballraíocht an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil de réir Catagóire

Próifílí Chomhaltaí an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil‎‎‎‎‎‎

Cruinnithe an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil 2016

Cruinnithe an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil 2015

Cruinnithe an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil 2014

Ríomh-nuachtlitreacha Chomhaltaí an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil

Cuir i láthair

Breffni O’Rourke, Príomhoifigeach Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Fhine Gall, Approaches & ChallengesCruinniú Réigiúnach na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Iúil 2015 

Fiona Moylette, Príomhoifigeach, Clár Forbartha Tuaithe, an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Éire 2014-2020 LEADER: Straitéis Forbartha Áitiúil, Iúil 2015 

An Dr Seán Ó Riordáin, Stiúrthóir Líonra Comhairleoirí Polasaí Phoiblí,  Athchóiriú, Forbairt Áitiúil, Pobal agus Forbairt Gheilleagrach, Bealtaine 2014

Preaseisiúintí

 

An 23 Meán Fómhair 2015 - sheol an tAire Kelly an Clár Cuimsithe Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail go hoifigiúil inniu ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta

An 24 Márta 2015 - Clár nua tacaíochtaí do phobail ar fud Fhine Gall

 

An Scéim Áiseanna Pobal – Scéim Caipitil 2017

An Scéim Áiseanna Pobal Scéim Caipitil 2017

 

 Déan Teagmháil Linn:  

Breffni O’Rourke, Seirbhísí Forbartha Geilleagraí, Príomhoifigeach an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil.
Fón:  (01) 890 5083 nó 087 798 5125, ríomhphost: [email protected]