Cruinniú Mullaigh Teicneolaíochta Silicon Valley

Silicon Valley

AG BAINT AN FHÓMHAIR AR SON FINE GALL

Tar éis míonna d’obair chrua agus pleanáil tá sé fógartha gur éirigh go hiontach leis an gCruinniú Mullaigh Domhanda ITLG a tharla in Fhine Gall ar 25 – 26ú Bealtaine, 2015. Bhí sé mar thoradh ar an ócáid gur thug scothaicme na gceannairí gnó agus teicneolaíochta ó Silicon Valley cuairt ar Fhine Gall don dian-ócáid dhá lá.  

Thapaíomar an deis chun Fine Gall a chur chun cinn don lucht éisteachta thar a bheith cumhachtach seo. Bhaineamar úsáid as gach nóiméad den turas chun Fine Gall a chur os a gcomhair mar áit tharraingteach le hinfheistíocht a dhéanamh, le bheith ag obair agus le bheith i do chónaí ann” a mhínigh Paul Reid, Príomhfheidhmeannach Fhine Gall.. “Tuigimid go bhfuil buntáistí nádúrtha ag Fine Gall thar láithreacha eile agus bhí sé de dhualgas orainn na cuairteoirí a oiliúint agus a chur ar an eolas faoi na buntáistí a bhainfeadh le lonnú anseo”

Tá inrochtaineacht an réigiúin ón aeir agus ón bhfarraige, le flúirse iompróirí d’ardchaighdeán ag freastail air, riachtanach. Ciallaíonn bonneagar an réigiúin go bhfuil an banda leathan, uisce, fuinneamh agus líonra bóithre againn atá ag teastáil chun tacaíocht a thabhairt don infheistíocht thionsclaíoch. Tá Éire rangaithe ar an áit is fearr ar domhan le haghaidh fórsa oibre oilte agus tá daonra óg le hardchaighdeán oideachais ina gcónaí in Fhine Gall.

Lean Stiúrthóir na Forbartha Geilleagraí le “Tá na cáilíochtaí sin ag Fine Gall agus táid thar a bheith tábhachtach do chomhlachtaí ar mhaith leo lonnú san Eoraip. An teachtaireacht a bhí againn do na ceannairí gnó ITLG a bhí ar cuairt anseo ná gur áit nádúrtha í Fine Gall chun infheistíocht a dhéanamh agus go bhfuil foireann Forbartha Geilleagraí Chomhairle Contae Fhine Gall réidh le tacaíocht a chur ar fáil do chomhlachtaí a bheadh ag infheistiú anseo”. Thaisteal fiontraithe ó gach ait in Éirinn chuig an gCruinniú Mullaigh le héisteacht le cainteoirí idirnáisiúnta agus iad ag caint faoi na hathruithe agus na forbairtí a thiocfaidh sa mhullach ar earnáil na teicneolaíochta sna blianta atá romhainn.

Chonaic ceannairí gnó domhanda, iad atá cruthaithe agus iad sin atá ag teacht chun cinn, Fine Gall i mbarr a réime an tseachtain seo. Ní hamháin gur chuala daoine cumhachtacha mar Margaret Burgraff ó Intel, Paul Noglows ó Forbes “Reinventing America” agus Nora Khaldi ó Nuritas faoi chéard atá ar fáil in Fhine Gall agus chonaic siad lena súile féin é.

Bhí áthas ar Chomhairle Contae Fhine Gall dul i bpáirt le Comhlachas Bhaile Átha Cliath in Fhine Gall maidir le pleanáil agus seachadadh an chláir seo agus tugann siad aitheantas ar leith do thiomantas pearsanta CEO an Chomhlachais, Tony Lambert.

Mhínigh Tony “Sa bhreis ar bhonneagar a chur ar taispeáint, bhí sé tábhachtach an saol in Fhine Gall a chur ar taispeáint leis, mar tá ardchaighdeán maireachtála tábhachtach do chomhlachtaí idirnáisiúnta chun an fhoireann oibre is fearr don ghnó a mhealladh agus a choinneáil. Chinntíomar gur aibhsigh sceideal na n-imeachtaí caighdeán ard na beatha atá againn anseo in Fhine Gall. Sa bhreis ar an dianlá infheistíochta san Institiúid Teicneolaíochta i mBaile Bhlainséir agus an cruinniú mullaigh ardtheicneolaíochta ag DCU bhaineamar taitneamh as am fóillíochta i Sord ar an gcéad tráthnóna agus as cuairt an-speisialta ar Chaisleán Mhullach Íde ar an dara tráthnóna.”  

Thapaigh Comhairle Contae Fhine Gall an deis chun réamhamharc rúnda a thabhairt do na toscairí tábhachtacha ar Shaincheantar Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath. Agus é le seoladh go hoifigiúil an mhí seo chugainn, cuimsíonn Saincheantar Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath breis is 700 heicteár de thalamh neamhfhorbartha, atá criosaithe, le seirbhísí ann. Cuimsíonn sé leis 20 páirc gnó, 800 comhlacht, beagnach 17,000 fostaí agus 1.18m2 d’achar urlár le haghaidh tógála. Lean Paul Reid leis:

Ón uair a seolfar é beidh Saincheantar Bhaile Átha Cliath ina thairbhe mór d’Fhine Gall chun infheistíocht as Éirinn agus infheistíocht idirnáisiúnta araon a mhealladh. Mar sin bhí sé riachtanach dúinn Cruinniú Mullaigh ITLG a úsáid mar dheis chun an méid sin a chur os a gcomhair. Tá na cúinsí cuí uile in Fhine Gall i leith infheistíochta. Ní hamháin go bhfuil an geilleagar ag téarnamh ach tá ag éirí go maith leis. Is iontach an tairbhe a bhaineann leis an daonra oilte atá againn. Tá inrochtaine na háite agus an bonneagar atá ann ar chaighdeán chomh hard is atá in aon áit. Go deimhin is ceantar den scoth é Fine Gall le haghaidh infheistíochta agus le bheith ag obair agus ag maireachtáil ann agus sin í an teachtaireacht a chuireamar trasna arís agus arís eile dos na ceannairí gnó domhanda cumhachtacha sin. Leanfaidh na caidrimh atá tógtha againn leis na ceannairí sin ag fás agus ag dul i neart sna míonna atá romhainn agus tiocfaidh siad chun tairbhe d’Fhine Gall in am agus i dtráth.”

Rinne Comhairle Contae Fhine Gall an Cruinniú Mullaigh ITLG a phleanáil agus a bhainistiú i gcomhoibriú lena príomh-comhpháirtí straitéiseach, Comhlachas Bhaile Átha Cliath in Fhine Gall agus le tacaíocht ó DCU agus ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir.

Is grúpa feidhmeannach agus ceannairí teicneolaíochta i Silicon Valley é ITLG a bunaíodh i 2007 ar Gaeil nó Gaeil-Mheiriceánaigh iad agus táid uile tiomanta do chúnamh a thabhairt do chomhlachtaí Éireannacha atá ag tosú amach. 

 Keelings CEO Caroline Keeling

 Príomhfheidhmeannach Keelings Caroline Keelings

 800 x 532

Déanann Margaret Burgraff pointe láidir ar an bpainéal Mórshonraí


800 x 532

Leagann John Hartnett amach fís do Chruinniú Mullaigh ITLG 2015

 

 800 x 538

Chris Boody, Uachtarán Comhlachais Siobhán Kinsella, Dr Craig Barrett, Maor Comhairleoir Mags Murray, Tánaiste Joan Burton agus Paul Reid ag ITB

 

 800 x 532

Tá tú tagtha go Fine Gall