Soláthar

 

 

Soláthar i gComhairle Contae Fhine Gall

Tá ról comhordaithe ag an Rannóg Soláthair sa Roinn Airgeadais i gcinntiú go bhfuil fócas eagraíochtúil ar dhea-chleachtas i gceannach agus go bhfuil nósanna imeachta ann chun luach ar airgead a bhaint amach agus chun na caighdeáin is airde oscailteachta, trédhearcachta agus comhlíonta le gach reachtaíocht agus treoirlínte poiblí ábhartha a chinntiú.

Is féidir Soláthar Poiblí a shainmhíniú mar fáil oibreacha, soláthairtí agus seirbhísí ag comhlachtaí poiblí, cibé faoi chonradh foirmiúil nó nach ea. Rangaíonn sé ó cheannach gnáthsholáthairtí nó seirbhísí go dtí tairiscint foirmiúil agus dámhachtain conarthaí do thionscadail mhóra bonneagair. 

Is bunphrionsabal den soláthar poiblí go mbainfí úsáid as próiseas iomaíoch mura mbíonn cúinsí eisceachtúla inchosanta ann.

Cliceáil anseo don Leabhrán ar Chonarthaí Earnála Poiblí a Bhaint Amach

 

 Cód Caiteachais Phoiblí

 

Leagan an Cód Caiteachais Phoiblí (PSC) amach cur chuige aontaithe chun a chinntiú go gcaitear go cúramach le gach airgeadas poiblí agus go mbaintear an luach is fearr ar airgead amach. Tá sraith rialacha agus nósanna imeachta san PSC a chinntíonn go mbaintear caighdeán cuí amach ar fud seirbhís phoiblí na hÉireann.

 

Comhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí –Tuarascáil Dearbhaithe Cáilíochta

Ceanglaíonn an próiseas Dearbhaithe Cáilíochta (QA) ar an gComhairle Tuarascáil Dearbhaithe Cáilíochta a thabhairt chun críche ar bhonn bliantúil. Is measúnú é an tuarascáil QA ar ghéilleadh na Comhairle don Chód Caiteachais Phoiblí. Is féidir rochtain a fháil ar chóipeanna de na tuarascálacha QA trí na naisc thíos:

Géilleadh don Chód Caiteachais Phoiblí –Tuarascáil Dearbhaithe Cáilíochta 2014

Soláthairtí de bhreis ar €10 milliún

 
Foilseofar soláthairtí i gComhairle Contae Fhine Gall de bhreis ar €10 milliún anseo de réir ceanglais an Chóid Chaiteachais Phoiblí.
 
Ní raibh aon soláthairtí de bhreis ar €10 milliún do Chomhairle Contae Fhine Gall do 2014.

Soláthar Poiblí Náisiúnta

De réir beartas an Rialtais, caithfear gach conradh os cionn €25,000 d’earraí agus do sheirbhísí agus os cionn €50,000 d’oibreacha a fhógairt mar chuid de phróiseas tairisceana foirmiúil.

Is áis lárnach í an láithreán gréasáin soláthair phoiblí náisiúnta www.etenders.gov.ie do gach údarás conarthach san earnáil phoiblí chun gach deis soláthair a léiriú a bhfuil fógra reatha á dhéanamh faoi, os cionn agus faoi bhun tairseacha AE.

Déanann údaráis chonarthacha an t-eolas a uaslódáil go díreach agus is príomhphointe tagartha an suíomh do sholáthraithe agus do sholáthraithe seirbhíse ionchasacha.

Le mionsonraí conarthaí a ndearna Comhairle Contae Fhine Gall fógra fúthu a fheiceáil, féach le do thoil www.etenders.gov.ie

Soláthar Poiblí AE

Baineann Treoracha Soláthair Phoiblí AE le conarthaí de bhreis ar thairseacha luach sonraithe don chuid is mó de na catagóirí oibre, seirbhísí agus soláthairtí

Is féidir tuilleadh eolais agus tairseacha cothrom le dáta a sheiceáil ar láithreán gréasáin soláthair phoiblí an AE ag http://simap.europa.eu

Leagann na Treoracha oibleagáidí dlíthiúla ar chomhlachtaí poiblí nósanna imeachta tairisceana oibiachtúla a úsáid. Is ceanglais dlíthiúil é go ndéantar conarthaí a bhfuil luachanna measta os cionn na dtairseach a leagtar amach sna Treoracha a fhógairt in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (OJEU) agus go ndéantar na conarthaí seo a dhámhachtain de réir forálacha na dTreoracha.

Is é Treoir2004/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 2083/2005 ón gCoimisiúin an Treoir AE a chlúdaíonn nósanna imeachta soláthair comhlachtaí na hearnála poiblí lena n-áirítear údaráis áitiúla.

An Oifig um Sholáthar Rialtais

Is oifig í an Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP) laistigh den Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe. Cuireadh de chúram uirthi socruithe soláthair don earnáil phoiblí a lárú do ghnáth-earraí agus seirbhísí.

Le tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt le do thoil ar a láithreángréasáinagwww.procurement.ie

Déan Teagmháil Linn

Le heolas breise a fháil maidir le soláthar, déan teagmháil linn le do thoil ag:

Tríd an bPost:

An Rannóg Soláthair,
An Roinn Airgeadais,
Halla an Chontae,
Sord,
Co. Bhaile Átha Cliath. (t)
Ar an Teileafón: (01) 8704418 nó
Ar Ríomhphost: [email protected]