Grúpaí agus cumainn oidhreachta

Tugann Líonra Oidhreachta Fhine Gall grúpaí oidhreachta le chéile ó fud fad an chontae chun oibriú le chéile agus chun eolas agus acmhainní a thiomsú. Léiríonn an líonra freisin tuairimí a chuid ball agus féachann sé le déanamh beartas a threorú i gComhairle Contae Fhine Gall agus in eagraíochtaí ábhartha eile.

Tá ballraíocht de 11 chumann staire agus oidhreachta ag an líonra oidhreachta faoi láthair agus iad ag feidhmiú i mBaile Brigín, i gClochrán, i nDomhnach Bat, i mBinn Éadair, i bhFine Gall Thiar Theas (Baile Átha Cliath 15), i nGleann na Life, i Loch Sionnaigh agus sa Ros, i Lusca, i Mullach Íde, sna Sceirí agus i Sord.

Reáchtálann na cumainn raon éagsúil gníomhaíochtaí ina gceantair, lena n-áirítear siúlóidí, turais siúlóide agus taispeántais. I measc na ngníomhaíochtaí eile déantar athchóiriú ar áiteanna a bhfuil tábhacht stairiúil leo go háitiúil ar nós reiligí agus toibreacha beannaithe, agus eisítear foilseacháin ar an stair áitiúil. Eagraíonn formhór na gcumann imeacht uair sa mhí.

Cumann Staire Cheantar Bhaile Brigín. Bíonn thart ar 6 caint in aghaidh na bliana ar siúl ag an gcumann, go hiondúil ar an gCéadaoin deiridh den mhí ag 8.00pm in Halla an Bhaile. 

www.balbrigganhistory.com 

Cumann Staire Chlochráin. Buaileann an cumann le chéile de ghnáth ar an Déardaoin deiridh den mhí ag 9.00pm sa Coachman’s Inn.

www.cloghranhistory.com

Cumann Staire Dhomhnach Bat. Eagraíonn an cumann cainteanna ar feadh na bliana, seachas sa samhradh nuair a chuirtear siúlóidí stairiúla ar bun ina áit sin.

ríomhphost: [email protected]

Cumann Oidhreachta Iardheisceart Fhine Gall. Buaileann an cumann le chéile de ghnáth ar an Satharn deiridh den mhí ag 2.00pm i Leabharlann Bhaile Bhlainséir.

www.fingalsouthwestheritagesociety.com

Cumann Staire Leithinis Bhinn Éadair. Bíonn thart ar naoi gcaint in aghaidh na bliana ag an gcumann, ar an 4ú Máirt den mhí go hiondúil ag 8.00pm in Ionad Slatiascaireachta Bhinn Éadair.

www.howthsac.com/HOWTH__HISTORICAL___SOCIETY.htm

Comhaontas Pháirc Ghleann na Life. Reáchtálann an cumann cainteanna ar an tríú Luan den mhí de ghnáth ag 8.00pm in Ionad Pharóiste Mhuire, Leamhcán.

www.lvpa.ie

Cumann Staire Loch Sionnaigh & an Rois. Bíonn cainteanna ar bun ag an gcumann ó mhí Dheireadh Fómhair go dtí mí an Mheithimh, ar an 4ú Déardaoin den mhí go hiondúil ag 8.15pm sa Strand Bar, an Ros

www.loughshinnyvillage.com/HistoricalSociety.html

Grúpa Oidhreachta Lusca. Tá sé mar aidhm ag an ngrúpa oidhreacht an cheantair a chur chun cinn trí scéalta mhuintir na háite a bhreacadh síos. Bíonn imeachtaí éagsúla ag an ngrúpa freisin ar feadh na bliana. Fón: 01 8437285

Cumann Staire Mhullach Íde. Bíonn cainteanna ag an gcumann ar an dara Céadaoin den mhí ag 8.00pm i Halla na hEaglaise Preispitéirí ar Bhóthar Bhaile Átha Cliath.

www.malahideheritage.com

Cumann Staire na Sceirí. Cuireann an cumann cainteanna ar siúl de ghnáth ó mhí Dheireadh Fómhair go dtí mí an Mheithimh ar an dara Máirt den mhí ag 8.15pm sa Bus Bar, Keane's Lounge, na Sceirí.

www.oldskerries.ie/

Cumann Staire Shoird. Reáchtálann an cumann músaem agus ionad oidhreachta i Leabharlann Carnegie, an tSráid Thuaidh, Sord ar laethanta na seachtaine ó 1.00pm go dtí 4.30pm. Reáchtálann an cumann Géineolaíocht Fhine Gall freisin, agus bíonn taighdeoirí ar fáil chun cuidiú leo sin a bhíonn ag iarraidh a mbunús agus a sinsear a aimsiú.

www.swordsheritage.com

Déan teagmháil le Líonra Oidhreachta Fhine Gall

[email protected]