Déan iarratas ar chead pleanála

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chead pleanála linn tríd an bpost, nó trí d’iarratas a dhéanamh ag ceachtar dár gcuntair pleanála, i Halla an Chontae, Sord agus sna hOifigí Cathartha, Baile Bhlainséir

Iarratas pleanála a dhéanamh

D’fhonn iarratas bailí a dhéanamh ní mór duit na doiciméid seo a leanas a chur isteach:
Seicliosta maidir le hIarratas Pleanála Bailí a Dhéanamh

 • Foirm iarratais chomhlánaithe. Foirm Iarratais Phleanála Leasú I
 • An táille cheart. Bíonn difear sna táillí ag brath ar an gcineál forbartha atá beartaithe. Íoslódáil na Táillí maidir le hIarratais Phleanála
 • Deimhniú ó Fhorálacha Chuid V Tithíocht Shóisialta agus Inacmhainne: Roimh iarratas ar chead pleanála a dhéanamh (nó nuair a dhéantar é) ní mór duit freisin iarratas a dhéanamh ar dheimhniú maidir le 1-9 dteach nó ar thalamh de thart ar 0.1 ha atá criosaithe i gcomhair úsáid chónaithe. Íoslódáil   Iarratas ar Dheimhniú Díolúine (Tithíocht Shóisialta & Inacmhainne) Tá coinníollacha sonracha ag gabháil le roinnt tithe faoin tuath a bhaineann le tithíocht áitiúil. B’fhéidir go gcaithfeá freisin Foirm Iarratais Forlíontach ar Chead Pleanála i gcomhair Áit Chónaithe i gCeantar Tuaithe   a sheoladh isteach
 • Cóip den fhógra láithreáin poiblí. Cuirtear an fógra láithreáin ar an láithreán ar feadh cúig seachtaine ón dáta a bhfaightear an t-iarratas pleanála. Ní mór duit ceann nua a chur ina áit má dhéantar damáiste dó nó má bhaintear é toisc go bhféadfaí d’iarratas a dhéanamh neamhbhailí dá bharr. Ba chóir é a chur san áit a bhfuil an láithreán ag síneadh leis an mbóthar poiblí agus ba chóir go mbeadh sé le feiceáil go soiléir ag an bpobal. Íoslódáil Sampla de Fhógra Láithreáin  agus Treoirlínte maidir le Fógra Láithreáin a chur i gcrích
 • Léarscáil de shuíomh an láithreáin (6 chóip). Ba chóir gur léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis a bheadh anseo, atá scálaithe go dtí nach lú ná 1:1000 (limistéir uirbigh) agus 1:2500 (limistéir thuaithe).  Ní mór cuntas a thabhairt ar iarratas an láithreáin i ndath dearg, ar úinéireacht bhreise i ndath gorm, ar chead slí i ndath buí.
 • Plean Leagan Amach an Láithreáin (Bloc-Phlean/Plean Láithreáin) (6 chóip) Níor cheart don scála a bheith níos lú ná 1:500 (nó scála eile má comhaontaíodh é roimhe sin).  Marcáil iarratas an láithreáin i ndath dearg, taispeáin na gnéithe ábhartha go léir, fad ó theorainneacha, suíomh an fhógra/na bhfógraí láithreáin, leibhéil/comhairde nuair is cuí.
 • Cóip den fhógra bunaidh sa nuachtán sa Liosta de Nuachtáin Cheadaithe Ní mór duit an t-iarratas a chur isteach laistigh de choicís ón dáta a bhfoilseofar an nuachtán. Ní mór go mbeidís seo a leanas san fhógra Nuachtáin:
 1. Ceannteideal – an t-údarás pleanála agus ainm an iarratasóra leis.
 2. An cineál iarratais i.e. cineál ceada
 3. Suíomh, baile fearainn nó seoladh poist na talún nó an struchtúir
 4. Cur síos gairid ar an bhforbairt
 5. Cuir isteach foclaíocht mar seo “Féadfar imscrúdú a dhéanamh ar an Iarratas Pleanála nó é a cheannach ar tháille nach mór ná an costas réasúnach a bhaineann le cóip a dhéanamh in Oifigí an Údaráis Pleanála i rith a chuid uaireanta oscailte poiblí agus féadfar aighneacht a dhéanamh nó tuairim a thabhairt don Údarás Pleanála i scríbhinn ach an táille fhorordaithe a íoc laistigh den tréimhse cúig seachtaine ag tosú ar an dáta a bhfaigheann an t-údarás an t-iarratas.”

Próiseas an chinnidh pleanála

Seolfaimid do litir leis an gcinneadh pleanála trí phost cláraithe, ocht seachtaine ón dáta a bhfaightear an t-iarratas go hiondúil. Tá sé de cheart agatsa, nó ag agóideoir ar bith, achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh chuig an mBord Pleanála taobh istigh de cheithre seachtaine. Má dheonaímid cead agus mura ndéantar aon achomharc sna ceithre seachtaine sin, ansin seolfaimid deonú deiridh don chead pleanála.

Má iarraimid tuilleadh faisnéise maidir le d’iarratas, beidh suas le sé mhí agat ón dáta a ndéantar an t-iarratas ar fhaisnéis bhreise chun an freagra a sheoladh.

Féilire dátaí don iarratas pleanála

Féadfaidh tú an t-áireamhán dátaí ar líne maidir leis an iarratas pleanála thíos a úsáid chun na dátaí seo a leanas a dhéanamh amach: 

 • An dáta ar a ndéanfar an cinneadh maidir leis an iarratas pleanála
 • An dáta deiridh chun aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt
 • An dáta deiridh chun fógra láithreáin a chothabháil

Níl le déanamh agat ach do luchóg a chur os cionn an dáta a ndearnadh an t-iarratas agus beidh na dátaí ábhartha le feiceáil. Is mar threoir amháin a thugtar an fhéilire.

Féilire Dátaí don Iarratas Pleanála

 

Scéim do Ranníocaíocht Forbartha 2016-2020

The Council operates a Development Contribution Scheme to part fund the provision of public infrastructure and facilities in the county.  All planning permissions are subject to this scheme, including permissions granted on appeal by An Bord Pleanála, unless exempt in accordance with the provisions of the scheme.

It should be noted that from 1st January 2018, the Development Contribution Rates will increase by 6.30% in accordance with the Tender Price Index. The rates of contributions effective from 1st January 2018 shall be as follows:

Residential €85.94 per m2

Non-residential €67.11 per m2 

These rates of development contributions are payable to the Council in respect of the three classes of public infrastructure referred to under Article 9 of the Development Contribution Scheme 2016 – 2020.  An additional contribution is payable to Irish Water in respect of public infrastructure provided by them.  Developers should contact Irish Water directly in this regard.

Download  Development Contribution Scheme 2016-2020

Scéimeanna do Ranníocaíocht Fhorlíontach 

Tá feidhm ag scéimeanna do ranníocaíocht fhorlíontach freisin le haghaidh thionscadail an Mheitreo Thuaidh agus le haghaidh na Líne Iarnróid ón Uaimh go Baile Átha Cliath Céim 1.

Líne Iarnróid ón Uaimh go Baile Átha Cliath Céim 1 (Cluain Saileach go Dún Búinne)

Is iad seo a leanas na rátaí ranníocaíochta atá éifeachtach:

 • Rátaí Cónaithe: €167,509 in aghaidh ollheicteáir an láithreáin
 • Rátaí Tráchtála: €381,901 in aghaidh ollheicteáir an láithreáin 

Scéim do Ranníocaíocht Forbartha an Mheitreo Thuaidh 

** Fogra as Bearla **

Cessation of Metro North Development Contribution Scheme

Fingal County Council at its meeting held on 13th June, 2016, ADOPTED the following Resolution:

"That this Council resolves to cease the existing Section 49 Supplementary Development Contribution Scheme for Metro North. All contributions collected and retained under the Scheme will be refunded to those that paid them. A new Scheme will be brought forward before the Council at an appropriate point in the development of the new Metro North project."

Arrangements are in hand to comply with the terms of the motion. 

For further information please contact Bonds and Contributions Sectoin, Planning and Strategic Infrastructure Department on (01) 8905545 or e-mail [email protected]

Síneadh le Tréimhse Cead Pleanála

Mura mbeidh do theach/d’fhoirgneamh tógtha agat sula dtéann do dheonú ar chead pleanála in éag agus má chomhlíonann tú na critéir d’fhéadfá a bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar shíneadh a chur le tréimhse an cheada pleanála.

Íoslódáil  Foirm chun Sineadh a chur le Treimhse Cead Pleanala   Guidelines chun Sineadh a chur le Treimhse Cead Pleanala

Déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála

Ríomhphost:          [email protected]

Fón: (01) 8905541 (Sord)            (01) 8708431 (Baile Bhlainséir)

Tabhair cuairt ar ár gcuntar poiblí:

Halla an Chontae, an Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine: 9.30am go 4.30pm

Tabhair cuairt ar ár gcuntar pleanála:

Na hOifigí Cathartha, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
Uaireanta Oscailte: Luan go Déardaoin 9.30am go 4.30pm, Aoine 9.30 am to 4.00 pm

Uaireanta oscailte Oifige Airgid: Luan go hAoine: 9.30am go 3.30pm

An seoladh poist le haghaidh iarratais phleanála: (de réir ceantair)

Limistéar Thuaidh Chontae Fhine Gall:
An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Halla an Chontae
Sord
Co. Bhaile Átha Cliath 

BÁC15 agus na ceantair máguaird, agus gach ceantar siar ón N2:

An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Na hOifigí Cathartha
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15