Deimhnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán

Caithfidh tú cur isteach ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán i gcomhair foirgnimh nua agus i gcomhair roinnt athruithe agus síntí le foirgnimh atá ann cheana féin. 

 

Cad is Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán ann?

Léirítear i nDeimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán go bhfuil áiseanna éalaithe leordhóthanacha i bhfoirgneamh agus gur dearadh an foirgneamh ar bhealach a gcuireann cosc ​​agus teorainn le scaipeadh tine. Ní mór do gach foirgneamh Cuid B (Dóiteáin) de na Rialacháin Foirgníochta 1997-2010 a chomhlíonadh. 

 Níl gá ar bith le Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán i gcomhair tithe agus foirgnimh thalmhaíochta áirithe. Seiceáil na Rialacháin um Rialú Foirgníochta (Leasú), 2009 chun tuilleadh eolais a fháil.

SOCRÚCHÁIN NA NOLLAG MAIDIR LE HIARRATAIS A CHUR ISTEACH LE HAGHAIDH Fógraí 7 Lá in éindí le
Deimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteáin

 

Is é an t-am is déanaí chun Fógraí 7 Lá in éindí le Deimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteáin a fháil ná 4.00i.n. ar Aoine, 14 Nollaig, 2018. Caithfear le hiarratais faighte tar éis an ama seo mar iarratais a fhaightear ar Chéadaoin, 2 Eanáir 2019.

Is é an dáta is déanaí chun Fógraí Tosach Feidhme a chur isteach go dtí an córas BCMS ar líne ná 11:59i.n. ar an 20 Nollaig 2018. Osclóidh BCMS le haghaidh aighneachtaí arís ar 12:01r.n. ar an 2 Eanáir 2019. 

Ní chuirfear iarratais le haghaidh Teastais Chomhlíonta ar a Chríochnú leis an gClár idir 21 Nollaig 2018 agus 3 Eanáir 2019. Coimeád é seo i gcuimhne le do thoil agus réamhfhógra ar a chríochnú á cur faoi bhráid agat.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Íoslódáil an fhoirm iarratais maidir le Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán agus cuir an fhoirm chomhlánaithe chuig an seoladh seo:
An Rannán um Shábháilteacht ó Dhóiteán, An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Bosca Poist 174
An Phríomhshráid
Sord
Co. Bhaile Átha Cliath 

Féadfaidh tú d’iarratas a thabhairt isteach chuig an gCuntar Pleanála inár n-oifigí i Sord freisin. Bímid ar oscailt ó Luan go hAoine, ó 9.30am go 4.30pm. 

An fhoirm iarratais a chomhlánú

D’fhonn iarratas bailí a dhéanamh, ní mór duit an méid seo a leanas a chur ar fáil:

 • na pleananna, na ríomhanna agus na sonraíochtaí i gcomhair na n-oibreacha nó an fhoirgnimh (2 chóip)
 • sonraí faoi úsáid bheartaithe an fhoirgnimh, agus faoin úsáid a bhaintear as i láthair na huaire más infheidhme (2 chóip)
 • an táille chuí bunaithe ar achar urláir 

An táille

Cosnaíonn sé €125 nó €2.90 in aghaidh an mhéadair chearnaigh d’achar urláir atá á sholáthar, cibé acu is mó (suas le €12,500 ar a mhéad). Íoctar í as oibreacha a bhaineann leis an méid seo a leanas:

 • foirgneamh a thógáil nó síneadh a chur leis
 • foirgneamh ina bhfuil athrú ábhartha úsáide á dhéanamh
 • ceann amháin díobh seo a leanas nó iad araon:
  • athrú ábhartha ar an taobh istigh d’fhoirgneamh
  • athrú ábhartha ar dhromchlaí seachtracha foirgnimh (táille sheasta €125)

Maidir le foirgneamh, nó oibreacha, a úsáidfear le haghaidh cúrsaí talmhaíochta, is é an táille €65 nó €0.80 in aghaidh an mhéadair chearnaigh (níos mó ná 300 méadar cearnach) – a ghearrtar ar cibé ceann acu seo a leanas is mó:

 • an t-ollachar urláir atá á sholáthar
 • an t-achar urláir cuí

Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin?

Tabharfaimid cinneadh duit laistigh de dhá mhí. Más gá an t-achar ama sin a bhreisiú, cuirfimid é sin in iúl duit i scríbhinn.

Tá mí amháin agat tar éis an chinnidh chun achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála. Féadfaidh tú glaoch a chur orthu ar 01 8588100 nó 1890 275 175 (Íosghlao), nó ríomhphost a chur chuig [email protected].

Ná déan dearmad

Bí cinnte go seolann tú d’fhógra tosaithe nó fógra 7 lá isteach sula dtosaíonn tú ar an obair.
B’fhéidir gur ghá go mbeadh Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas agat freisin.

Breathnú ar Chomhaid Dóiteáin

Is féidir breathnú ar na comhaid uile i leith deimhniú um shábháilteacht ó dhóiteán ag an gCuntar Pleanála inár n-oifigí i Sord. Bímid ar oscailt ó Luan go hAoine, ó 9.30am go 4.30pm.

Foirmeacha

Iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán
Iarratas ar Dheimhniú um Thabhairt chun Rialtachta
Iarratas ar Dheimhniú Athbhreithnithe um Shábháilteacht ó Dhóiteán 

Teagmháil

Ríomhphost: [email protected]

Fón: (01) 890 5542