Struchtúir Neamhúdaraithe agus Láithreáin Thréigthe

Is ionann Forbairt Neamhúdaraithe agus forbairt agus/nó úsáid struchtúir atá ag sárú na nDlíthe Pleanála.  Is ionann Forbairt Dhíolmhaithe agus forbairt nach dteastaíonn cead pleanála lena haghaidh. Is féidir leat gearán a dhéanamh freisin faoi struchtúir nó faoi áiteanna Tréigthe agus Contúirteacha. 

Forbairt Dhíolmhaithe

Is ionann Forbairt Dhíolmhaithe agus forbairt nach dteastaíonn cead pleanála uait lena haghaidh. De ghnáth, áirítear léi forbairtí beaga cosúil leo seo:

 • Síneadh le foirgneamh, scioból, garáiste, ballaí teorann, etc., a thógáil laistigh de chúirtealáiste tí chónaithe faoi réir coinníollacha agus teorainneacha (féach thíos)
 • I gcás Déanmhas Cosanta agus/nó déanmhas i limistéar Caomhantas Ailtireachta féadfar forbairt dhíolmhaithe a dhéanamh d’oibreacha nach ndéanann difear do shainghnéithe déanmhas áirithe nó do chodanna sonracha de dhéanmhais áirithe nó do shainghnéithe sonracha laistigh d’fhearann comhghafach déanmhas áirithe. Mar sin féin ba cheart duit iarratas a chur chuig an Údarás Áitiúil chun Dearbhú i scríbhinn a fháil maidir leis na cineálacha oibreacha a mheasann sé a dhéanfadh nó nach ndéanfadh difear do shainghnéithe an déanmhais nó d’aon ghné den déanmhas.
 • Roinnt athruithe ar úsáid, cé is moite de dhéanmhas atá faoi chosaint. 

Tá na sonraí iomlána maidir le forálacha d’fhorbairt dhíolmhaithe lena n-áirítear coinníollacha agus teorainneacha le fáil i Sceideal 2, Cuid 1 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001, I.R. 600 de 2001 atá ar fáil ar www.irishstatutebook.ie.

Forbairt Neamhúdaraithe

Is ionann Forbairt Neamhúdaraithe agus forbairt agus/nó úsáid atá ag sárú na ndlíthe pleanála. Tá sé de chúram orainn a chinntiú go bhforfheidhmeofar na dlíthe pleanála ar a dtugtar Forfheidhmiú Pleanála.

Bíonn forbairt neamhúdaraithe sna cásanna seo a leanas:

 • Nuair a theastaíonn Cead Pleanála agus nach bhfuil bhfuarthas é.
 • Nuair a thugtar Cead Pleanála ach nach ndearnadh an fhorbairt de réir na bpleananna a cuireadh isteach nó de réir choinníollacha an cheada pleanála a deonaíodh.
 • Nuair nach gcloíonn sí leis na coinníollacha agus leis na teorainneacha go léir chun forbairt a cháiliú mar cheann díolmhaithe.

Má tá tú ag iarraidh gearán a dhéanamh faoi fhorbairt neamhúdaraithe líon isteach an  Foirm Ghearáin Maidir Le Forbraíocht Neamhúdaraithe Líomhnaithe agus seol ar ais í chuig an seoladh thíos. Léigh na nótaí atá ceangailte go cúramach sula seolann tú an fhoirm isteach chugainn.

Láithreán tréigthe

Aon talamh a bhaineann, nó ar dóigh dó baint, go feadh méid ábhartha, ó thaitneamhacht, ó shainghné nó ó dhealramh na talún i gcomharsanacht na talún i gceist;

 • mar gheall ar dhéanmhais atá ina bhfothraigh, tréigthe nó contúirteach a bheith ar an talamh i gceist, nó 
 • mar gheall ar an talamh nó aon déanmhais ar an talamh i gceist a bheith ligthe i bhfaillí, mímhaiseach nó gráiniúil, nó
 • mar gheall ar aon bhruscar, truflais, smionagar nó dramhaíl a bheith ann nó a bheith caite nó carntha ar an talamh i gceist, ach amháin i gcás an bruscar, an truflais, an smionagar nó an dramhaíl sin a bheith ann, a bheith caite nó carntha de dhroim fheidhmiú cirt a thugtar le reacht nó leis an dlí coiteann.

Má tá tú ag iarraidh tuairisc a thabhairt faoi láithreán tréigthe líon isteach an Fhoirm Ghearáin maidir le Láithreáin Thréigthe agus seol ar ais í chugainn ag an seoladh thíos.

Déanmhas contúirteach

Ciallaíonn déanmhas contúirteach;

 1. aon fhoirgneamh, balla nó déanmhas eile de chineál ar bith, nó
 2. aon chuid, nó aon rud atá greamaithe, d'fhoirgneamh, de bhalla nó de dhéanmhas eile de chineál ar bith, arb é tuairim an údaráis sláintíochta ar ina cheantar sláintíochta atá sé go bhfuil sé, nó gur dóigh dó bheith, contúirteach do dhuine nó do mhaoin ar bith. 

Déanmhas Cosanta

Tá sé de dhualgas ar gach úinéir/áitritheoir a chinntiú go dtugtar cosaint do thaobh istigh agus do thaobh amuigh déanmhas cosanta ar chur i mbaol. Ciallaíonn déanmhas cosanta ceann a ndéanann an tÚdarás Pleanála fógra a eisiúint don úinéir/áitritheoir ina leith á rá gur cuireadh an déanmhas ar a thaifead ar dhéanmhais chosanta. 

Is cion é damáiste a dhéanamh do dhéanmhas cosanta. 
Má tá tú ag iarraidh gearán a dhéanamh faoi dhéanmhas cosanta ní mór an gearán a dhéanamh i scríbhinn, agus a sheoladh chugainn ag an seoladh thíos.

Déan Teagmháil Linn

Sa phost: An Rannán Cigireachta
         An Rannóg Comhshaoil, Gnó & Fiontar
         Comhairle  Contae Fhine Gall
         Halla an Chontae
         An Phríomhshráid
         Sord
         Co. Bhaile Átha Cliath

Ríomhphost: [email protected]