An Comhchoiste Póilíneachta

An Comhchoiste Póilíneachta

An Comhchoiste Póilíneachta

Cuireadh an Comhchoiste Póilíneachta ar bun faoi Acht an Gharda Síochána 2005, agus eisíodh na Treoirlínte is déanaí ar fheidhmiú Comhchoistí Póilíneachta ar an 29 Lúnasa 2014.

Feidhmíonn Comhchoistí Póilíneachta ar bhealach a thugann deis comhairliúchán, comhoibriú agus freagracht níos mó a fhorbairt idir an Garda Síochána, Údaráis Áitiúla agus ionadaithe tofa áitiúla, le rannpháirtíocht na hearnála pobail agus deonaí, maidir le bainistíocht saincheisteanna póilíneachta agus coiriúlachta. Tá a léargas áirithe féin agus a gcion féin le tairiscint ag gach páirtí sna Comhchoistí Póilíneachta, chomh maith lena bhfreagrachtaí féin chun a chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais na sochaí  go héifeachtach le pobail a choinneáil slán sábháilte.

Is iad seo a leanas baill Chomhchoiste Póilíneachta Fhine Gall (i bhfeidhm 2014):

 • 15 bhall tofa ón Údarás Áitiúil (Comhairleoirí Contae)
 • 5 ball tofa ón Oireachtas (Teachtaí Dála agus Seanadóirí)
 • 2 Oifigeach ón Údarás Áitiúil
 • 2 Ionadaithe ón Gharda Síochána
 • 7 Ionadaithe Pobail

Ag Cruinniú na Comhairle Contae Dé Luain, an 13 Deireadh Fómhair 2014, ainmníodh na Comhairleoirí seo a leanas ar Chomhchoiste Póilíneachta Fhine Gall:

 • An Comhairleoir J.P. Browne
 • An Comhairleoir Jack Chambers
 • An Comhairleoir Kieran Dennison
 • An Comhairleoir Jimmy Guerin
 • An Comhairleoir Adrian Henchy
 • An Comhairleoir Annette Hughes 
 • An Comhairleoir Anthony Lavin
 • An Comhairleoir Eithne Loftus
 • An Comhairleoir Mary McCamley
 • An Comhairleoir Grainne Maguire
 • An Comhairleoir Paul Mulville
 • An Comhairleoir Mags Murray
 • An Comhairleoir Roderic O'Gorman
 • An Comhairleoir Malachy Quinn
 • An Comhairleoir Natalie Treacy

Le sonraí teagmhála do bhaill an Chomhchoiste Póilíneachta a fháil, féach ar shonraí teagmhála na gComhairleoirí.

Is iad an 7 Ionadaithe Pobail ar an gComhchoiste Póilíneachta:

Jossy Akwuobi (Cuimsiú Sóisialta), Myles Caulfield (Pobal & Deonach), an tUrr. Kenneth Lindsay (Cuimsiú Sóisialta), Howard Mahony (Pobal & Deonach), Eamonn Price (Cuimsiú Sóisialta), Ray Smyth (Pobal & Deonach), Maria Tormey (Comhshaol).

Cruinnithe Coiste

Tagann an Comhchoiste Póilíneachta i gceann a chéile gach ráithe.  Is iad seo a leanas na dátaí cruinnithe do 2015:

Dé hAoine, an 20 Feabhra 2015 i Halla Contae Fhine Gall, Sord, ó 09.30am go 11.00am

Dé hAoine, an 22 Bealtaine 2015 in Oifigí Cathartha Fhine Gall, Baile Bhlainséir, ó 09.30am go 11.00am  TÁ AN CRUINNIÚ SEO CURTHA AR ATHLÓ GO DTÍ DÉ HAOINE, AN 19 MEITHEAMH 2015.

Dé hAoine, an 11 Meán Fómhair 2015 i Halla Contae Fhine Gall, Sord, ó 09.30am go 11.00am

Dé hAoine, an 4 Nollaig 2015 in Oifigí Cathartha Fhine Gall, Baile Bhlainséir, ó 09.30am go 11.00am

Tá fáilte roimh an bpobal agus roimh ionadaithe na meán freastal ar Chruinnithe an Chomhchoiste Póilíneachta mar bhreathnóirí. Cuir ríomhphost chuig [email protected] roimh ré le d’ainm, seoladh  agus sonraí teagmhála agus léirigh do shainspéis féin sa Chomhchoiste Póilíneachta. 

Cruinnithe Poiblí 2015

Gach bliain bíonn sraith de chruinnithe poiblí ar fud na contae  ag Comhchoiste Póilíneachta Fhine Gall. Tugann na cruinnithe seo deis don phobal bualadh le Gardaí Sinsearacha agus le hoifigigh Údaráis Áitiúil le nithe a bhfuil tábhacht áitiúil ag baint leo agus atá laistigh de shainchúram an Chomhchoiste Póilíneachta a phlé. 

Dé Céadaoin, an 25 Márta ó 7.00pm go 9.00pm in Ionad Pobail Mhullach Eadrad (do Bhaile Átha Cliath 15, lena n-áirítear Caisleán Cnucha, Baile Bhlainséir, Ongar, Mullach Eadrad & Baile an Tirialaigh, etc.)

Dé Céadaoin, an 1 Aibreán ó 7.00pm go 9.00pm in Óstán an Marine, Cill Fhionntain (do Bhaile Dúill, Binn Éadair agus Cill Fhionntain)

Dé Céadaoin, an 08 Aibreán ó 7.00pm go 9.00pm in Combined Clubs Hall, Baile Brigín  (do Bhaile Brigín, na Sceirí, an Ros, Lusca, an Aill, Baile Gháire & ceantar tuaithe Bhaile Brigín)

Dé Céadaoin, an 15 Aibreán  ó 7.00pm go 9.00pm i Leabharlann Mhullach Íde  (do Mhullach Íde, Sord, Domhnach Bat, Port Reachrann, Port Mearnóg)

Tuarascáil ar Chruinnithe Poiblí 2015

Ag cruinniú an Chomhchoiste Póilíneachta Dé hAoine, an 19 Meitheamh, d’aontaigh an Coiste an Tuarascáil ar Chruinnithe Poiblí an Chomhchoiste Póilíneachta 2015

Déan Teagmháil Linn

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Chomhchoiste Póilíneachta Fhine Gall, cuir ríomhphost chuig [email protected]