Polasaithe, Scéimeanna agus Straitéisí Leabharlainne

Polasaí maidír le taispeántais Faigh an t-eolas ar fad faoinár Straitéis Litearthachta agus faigh amach cad iad na polasaithe atá i bhfeidhm i Leabharlanna Fhine Gall 

Deiseanna do Chách: An leabharlann phoiblí mar chatalaíoch le haghaidh forbairt gheilleagrach, shóisialta agus chultúrtha

Deiseanna do Chách

Polasaithe Leabharlainne

Polasaí um Fhorbairt Bailiúchán

Polasaí Idirlín

Polasaí maidír le taispeántais

Polasaí maidir le húsáid seomraí cruinnithe

Ballraíocht agus Téarmaí & Coinníollacha

Ráiteas um chosaint sonraí agus príobháideachais

Scéimeanna Leabharlainne

Scéim Léitheoireacht Fholláin Fhine Gall – Bain an meáchan de do mheabhair

Bíonn fadhbanna mothúchánacha nó síceolaíochtúla ag go leor daoine – tromlach na ndaoine d’fhéidir – am éigin le linn a saoil. Tá go leor taighde ann a léiríonn gur féidir le hábhair fhéinchabhrach ar ardchaighdeán a bheith an-úsáideach ag amanna den chineál seo.

Tá Scéim Léitheoireacht Fholláin Fhine Gall curtha ar bun chun cabhrú leat teacht ar leabhair a chuireann eolas agus tacaíocht den chineál sin ar fáil duit.
Bíonn dúshláin agus deacrachtaí roimh gach teaghlach ó am go céile. Tá go leor fianaise ann a léiríonn gur féidir le hábhair fhéinchabhrach atá ar ardchaighdeán a bheith an-chabhrach ag amanna den sórt seo.

Léitheoireacht fholláin 1

"Is é atá i gceist le léitheoireacht ná éisteacht, labhairt, léamh, scríobh, uimhearthacht agus úsáid a bhaint as teicneolaíocht chun faisnéis a láimhseáil agus a chur in iúl. Bíonn níos mó ná scileanna teicniúla na cumarsáide i gceist: tá gnéithe pearsanta, sóisialta agus eacnamaíocha i gceist freisin. Méadaíonn an litearthacht an deis a bhíonn ag daoine aonair chun machnamh a dhéanamh ar a gcás féin agus athrú a thionscnamh. Sainmhínítear léitheoireacht fholláin mar seo:

‘bheith ar do chumas cinntí maithe sláinte a dhéanamh i gcomhthéacs an ghnáthshaoil – sa bhaile, sa phobal, san ionad oibre, sa chóras sláinte, in áit an mhargaidh agus sa saol polaitiúil’ (Kickbusch et al 2005).

https://www.healthpromotion.ie/health/health_literacy

Léitheoireacht fholláin 2